Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

Je nám potěšením oznámit, že jsme byli podpořeni z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu. Cílem projektu, který nese dlouhý název „Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem“, je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních  řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, coby veřejného zájmu. Bližší informace o naší činnosti v této oblasti se dozvíte zde.

Členové spolku od roku 2017 zorganizovali tři odborné exkurze a kurzy na Staroměstsku ve spolupráci s Českou botanickou společností, provedli desítky průzkumů, vypracovali závěrečné zprávy a připomínky k ÚP. Začali se zapojovat do správních řízení, ve kterých hájí zájmy ochrany přírody. Prostředky budou použity na právní služby a povedou ke zlepšení nedostatečné správní činnosti úřadů.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.