Mapování výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin jsme se zde věnovali v roce 2018 až 2020. Zjistili jsme, že oblast nebyla tak bezcenná jak se zdálo z posudku jedné osoby, která zde svým posudkem napomohla výstavbě jedné soukromé vesnice. Vpodstatě již zaniklý Štěpánov u Starého Města má být znovu postaven a postaveno 21 chalup a vodní nádrž (již čtvrtá, viz dále). Například jsme zde objevili několik populací mokřadní rostlinky zdrojovky potoční (Montia hallii). Bohužel, místa jejich výskytu byla zničena, nejdříve v roce 2019, dílo zkázy ale pokračovalo i v roce 2020 a 2021. Vzhledem k tomu, že zde podle návrhu územního plánu vlastník plánoval lanovku a sjezdovku, nelze se ničemu divit.

Pod Štěpánovem — po proudu potůčku, byla na podzim 2018 zahájena výstavba tří nádrží na Štěpánovském potoce v celkové ploše záměru asi 10 ha. Bohužel v místech cenné až zrašelinělé půdy, s výskytem vrby rozmarýnolisté (nebylo jisté zda se nejedná o chráněnou vrbu plazivou), kýchavice bílé Lobelovy (druh ohrožený dle zákona 114/1992 Sb.), potkali jsme zde i zmiji obecnou (druh kriticky ohrožený dle zákona). Mohlo se jednat i o místo, kde bývaly v 60. letech 20. století rosnatky okrouhlolisté. Dostali jsme se na toto místo jen náhodou a netušíc, že za rok tu již budou jezdit bagry. Podkladní Biologické posouzení bylo odbyté ale to jsme vše začali zjišťovat až zpětně. V roce 2019 zde proběhlo zde rozsáhlé společné šetření ČIŽP, MěÚ Šumperk a KÚOK. Keře cenných vrb někdo vybagroval. Nejen že si jich nevšimla autorizovaná osoba ale ani pověřený biologický dozor na stavbě. Inspekce následně šetření uzavřela s tím, že nic chráněného zde vlastně doloženě zničeno nebylo.

Ve věci stavby nádrží na Štěpánovském potoce ČIŽP nebyl na místě prokázán škodlivý zásah do zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nedošlo k porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“). Výskyt Vámi uváděných zvláště chráněných druhů rostlin – vrby plazivé a kýchavice bílé nebyl potvrzen.

Kýchavice bílé které se povalovaly na haldách jakoby chráněné nebyly. Na zdemolované ploše nenašli nic chráněného. To, že krajský úřad zrušil podkladní závazné stanovisko k zásahu do VKP se mohlo zdát jako úspěch ale na celkové situaci to z nějakého důvodu nic nezměnilo. Rozhodnutí nenabylo právní moci. Vodoprávní úřad zkonstatoval, že roční lhůta pro přezkum již uplynula. Více v článku Výstavba tří nádrží na Štěpánovském potoce.

Fotogalerie z výstavby tří přehrad o celkové ploše zátopy 10 ha v roce 2019.