Okrašlovací spolek čelákovický byl účastníkem řízení „Obnova osady Štěpánov“, zahájeného 10. prosince 2018 pod č. j. KUOK 126865/2018, Sp.Zn. KÚOK/125958/2018/OŽPZ/861. V rámci žádosti o výjimku dle §56 Zák. 114/1992 Sb. předložil stavitel Biologické hodnocení vypracované Mgr. Alicí Hákovou v listopadu 2017. Dne 24. ledna 2019 jsme jako spolek podali připomínky zejména vůči předloženému Biologickému hodnocení. Po ústním jednání 21. února 2019 na Krajském úřadě Olomouckého kraje jsme dne 26. února 2019 podali další připomínky. A to jsme nevěděli, že zde najdeme za pár měsíců již zmiňované zdrojovky (druh silně ohrožený dle zákona). Protože stavebník úřadu nedoložil požadované další materiály, úřad asi po 1,5 roce řízení o vydání případné výjimky k likvidaci zákonem chráněných druhů zrušil.

Biologický průzkum vypracovaný citovanou autorizovanou osobou byl proveden v nevhodnou dobu. Na straně 12 autorka uvádí, že byl průzkum proveden v roce 2016 a hovoří o pozorovaných dělnicích čmeláků sbírajících pyl. Jenže, v Závěru autorka uvádí, že byl proveden v září 2017. Tak jak to tedy bylo?

Porosty nad Štěpánovem byly v roce 2019 spásány od časného jara asi 200 kusy dobytka různých plemen. Prakticky ani nebylo možné provést průzkum lučních společenstev protože porost byl prostě spasen dříve než většina rostlin začala kvést. Obdobně případný průzkum zaměřený na tetřívka obecného, koroptve polní, chřástala polního považuji nemožný. Nálezy z těchto míst v Ptačí oblasti v rámci monitoringu chřástala polního prováděného SCHKO Jeseníky lze ze stejného
důvodu považovat též za nekompletní, prostě na sežraných loukách se toho moc nenajde. Takže zdánlivá absence chřástala polního v těchto místech je spíše odrazem toho, že se zde pase od časného jara a nebo seče ještě v květnu, sotva louka rozkvete.

V květnu 2019 jsme na dvou přítocích Štěpánovského potoka nalezli zdrojovku potoční (Montia hallii). Právě jeden z přítoků (ten více severněji umístěný) měl být již v minulosti pečlivě prozkoumán Mgr. Alicí Hákovou ale zjevně nebyl a nebo špatně. Vedle předmětného potoka byla i podmáčená louka (asi prameniště), zhruba v oblasti plánovaného vodojemu a studny. Stékají se zde dvě vodoteče a toky jsou alespoň zčásti registrovány jako ÚSES, viz Obrázek 4 na straně 4 Biologického posudku. Její průzkum neodhalil ani zhruba v místech plánované studny a vodojemu podmáčené místo se suchopýrem širokolistým ani neuvádí a ani zdrojovky vyskytující se podél potoka.

V roce 2020 nebo 2021 to zde již stejně překopal bagr.

Možná ve stejnou dobu plochy severně od těchto míst někdo pokryl asi 10 cm tlustou vrstvou jílu, asi aby se tady již nikdy nic vzácného nenašlo. Má tu přeci být sjezdovka a lanovka.