Přehled tvorby a zamítání dodatečných změn ÚP z roku 2006

Při tvorbě dosud platného územního plánu (dále jen ÚP) pro Staré Město (pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk) z roku 2006 se vliv stavebních záměrů na zájmy ochrany přírody a krajiny příliš nezohledňoval (viz textová část v URL odkazu).

Postupem času byly navrženy 4 změny ÚP. První byla natolik rozsáhlá, že Krajský úřad Olomouckého kraje (dále jen KÚOK) nařídil zpracování SEA. V reakci na to byl původní návrh číslo rozdělen na dvě části a postupně byla zastupitelstvem Starého Města schválena bez SEA hodnocení změna číslo 1. Zbylá část jako navrhovaná záhy na to jako změna číslo 2 již Krajským úřadem nebyla akceptována. Poté byly ještě navrženy změny číslo 3 a číslo 4, ani ty však již krajský úřad neakceptoval.

V roce 2012 začaly přípravy na novém ÚP. Jeden návrh byl vyhotoven v říjnu 2014, ve kterém se promítlo historicky první SEA zhodnocení navrhovaných záměrů (hodnotil Mgr. Jan Losík, Ph.D.).

Druhá verze návrhu ÚP, asi též kvůli velkému množství nových záměrů dodatečně doplněných do návrhu, byla zveřejněna společně s novým hodnocením z pohledu ochrany přírody a krajiny v květnu roku 2018. To však nebylo dostatečné a proto krajský úřad požadoval v rámci č.j. KUOK 125160/2018 ze dne 4. 12. 2018 jeho přepracování.

Potřetí vyhotovený návrh ÚP (bez zohlednění v roce 2019 aktuálních znalostí o výskytu zvláště chráněných druhů nově evidovaných v Nálezové databázi Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, dále jen „NDOP“) byl předložen vedením města v lednu 2020 poté, co získal po šesti letech souhlasné stanovisko KÚOK dne 18. 12. 2019 v rámci OLK031F.

Zastupitelstvo města v roce 2020 a znovu tak i v roce 2021 odmítlo předložit připravený návrh nového územního plánu k veřejnému projednání. Aktuálně je již navrženo veřejného projednání návrhu územního plánu z ledna 2020, se dvouletým zpožděním, a to na den 19. ledna 2022 (oznámení MěÚ v Šumperku č.j. MUSP 129883/2021, sp. zn. 18734/2012 ze dne 1. 12. 2021). Bude projednáván návrh, který již neodpovídá skutečnosti, ostatně ani v lednu 2020 nebyl aktuální (nezohledňoval velké množství množství nálezů ZCHD z let 2018 a 2019, ačkoli jejich soupis dostaly orgány ochrany přírody v přehledné podobě jako soupis připomínek k jednotlivým stavebním záměrům). Dále byly během let 2020 a 2021 povoleny snad již desítky stavebních záměrů, které by již nemohly být povoleny po přijetí nového územního plánu (důsledek aplikace hodnocení SEA).

Z pohledu situace v roce 2022 lze konstatovat, že plochy, které jsou na neaktuálním výkresu ze srpna 2019 uvedeny jako např. plochy luk jsou ve skutečnosti již staveništi.

Nyní je naopak výhodné územní plán přijmout a v rámci uvedení plánu do souladu s již povolenými a zahájenými stavbami, bude po veřejném projednání proběhlém 19. 1. 2022 doplněn nejspíš desítky záměrů, které byly povoleny mezi srpnem 2019 a lednem 2022.

Po proběhlém veřejném projednání bylo zasláno občany množství připomínek. Návrh územního plánu bude znovu přepracován, viz:

U S N E S E N Í

z náhradního 25. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 4. 2022

v malém sále Kulturního domu, Smetanova 52, Staré Město


Usnesení č. 356/22:

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e:

návrh pokynů ke zpracování nového návrhu územního plánu Staré Město pro opakované veřejné projednání dle § 51 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění předložených dne 26.04.2022 pořizovatelem (Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic) společně s určeným zastupitelem.

https://www.mu-staremesto.cz/modules/file_storage/download.php?file=4f7ab5ab%7C642

Z pohledu ochrany přírody a krajiny jsou důležité dva dokumenty

Hodnocení SEA ze září 2014, zpracovala EMPLA AG, spol. s r. o. Hradec Králové, Ing. V. Plachý, dále spolupracovali Bc. Eva Lukášková, Mgr. Alice Háková a Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Hodnocení SEA z května 2018, zpracovala EMPLA AG, spol. s r. o. Hradec Králové, Ing. V. Plachý, dále spolupracovali Bc. Eva Lukášková, Mgr. Alice Háková a Mgr. Jan Losík, Ph.D., Mgr. Radka Sitarová

Bohužel, v rámci hodnocení nebyl zohledněn výskyt všech zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v této oblasti. Nebyly ani zohledněny nálezy učiněné během Floristického minikurzu v roce 2019 ani při botanické exkurzi v roce 2020.

Tyto skutečnosti by měly být zohledněny ve čtvrté verzi návrhu nového územního plánu, který bude vypracován v průběhu roku 2022. Promítnou se do něj ale vyšší desítky stavebních záměrů, které v letech 2020 a 2021 byly povoleny, díky odmítnutí předložit připravený územní plán ke schválení veřejnosti. Rozjelo se překotné množství záměrů a v roce 2022 to bude i nadále pokračovat. Tyto problematické záměry se tak již do návrhu nejspíš dostanou již jako existující, schválené záměry, a jejich negativní vliv na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny už se zohledňovat nebude.

Všechny dostupné územní plány jsme umístili zde

https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/UP_Stare_Mesto/