Ve Velkém Vrbně probíhá rozsáhlá výstavba a nejspíš zdaleka není u konce. Postupně sem budeme doplňovat konkrétní případy činností likvidujících přírodní krásy.

Malá vodní nádrž v lyžařském areálu Paprsek

Fotografie stavby Malé vodní nádrže Velké Vrbno z 9. 10. 2021

Fotografie stavby Malé vodní nádrže Velké Vrbno z 9. 5. 2021

Fotografie stavby Malé vodní nádrže Velké Vrbno z 7. 11. 2020

Pokládka kabelů a hadic ve Velkém Vrbnu v lyžařském areálu Paprsek (stav 7. 11. 2020)

Dalimilova rozhledna

Rozhledna je další stavební záměr, kterému napomohl RNDr. Miloš Holzer svým nekvalitním posudkem a tvářil se, že k žádnému negativnímu zásahu do chráněné přírody nedojde. Přitom se v okolí již dokončené rozhledny vyskytují chráněné orchideje vemeník dvoulistý a pětiprstka žežulník, chráněné kapradinky vratička měsíční a vratička heřmánkolistá.

Dne 4. 2. 2020 ČIŽP OI Olomouc vydal rozhodnutí o omezení činnosti č.j. ČIŽP/48/2019/7193, do doby vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zák. 114/1992 Sb. (vydání výjimky dle § 56 ZOPK ČIŽP nepožadovala), které nahradilo rozhodnutí o předběžném opatření ze dne 22. 7. 2019. Rozhodnutí nabylo právní moci 21. 2. 2020.

Miloš Holzer převedl svůj existující Spolek pro obnovu a oživení vod v České republice, z.s., IČ 265 33 502 ze své adresy v Olomouci do Starého Města a současně přibral 27. března 2020 do výkonného výboru rodiče soudního exekutora a to v době, kdy již byla řešena nebo vydána pokuta ve výši 100 tisíc Kč za nelegální zásah do některých zákonem chráněných částí přírody při zcela nelegální výstavbě MVN Velké Vrbno (kterou stavěl soudní exekutor Dalimil Mika jako fyzická osoba). Pokuta byla za zásah v délce 200 m do významného krajinného prvku.

V souvislosti s rozhlednou soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M. nedávno stavební úřad řešil nepovolenou zpevněnou plochu (“černá stavba” Zpevněné plochy “Rozhledna Větrov”, č.j. MUHA 2440/2022, sp. zn. Výst./69/2022/Šm, ze dne 16. 3. 2022).

Rodina Mikových, popřípade SKI areál Paprsek měli černých staveb poblíž Paprsku více a turisté tam nic netušíc jezdili utrácet penízky a pohybovali se ve stavebně nepovolených objektech. Ostatně, dosud ne vše co již stojí je povoleno či zkolaudováno. Uvádíme část poskytnutých informací ze stavebního úřadu, ať již povolených řádně nebo dodatečně (tedy, chybí např. nezkolaudované stavby infocentra a garáže pro rolby pod chatou Vindoška …):

č.j. MUHA 1096/2009 Územní rozhodnutí ČOV Paprsek

č.j. MUHA 3148/2011 Umístění stavby parkovací plochy A a C

č.j. MUHA 2864/2013 Dodatečné povolení dokončené stavby a souhlas s užíváním (přístřešek rodinného domu č.p. 187)

č.j. MUHA 2776/2013 Umístění stavby a stavební povolení Centrum služeb a zázemí (st.p.151, 164, 165, parc. č. 689/4,5)

č.j. MUHA 7270/2014 Dodatečné povolení dokončené stavby a souhlas s užíváním (přístavba a stavební úpravy rekreačního objektu chaty Paprsek ev. č. 27)

č.j. MUHA 5663/2015 Dodatečné povolení dočasné stavby (pártystan a tzv. zázemí, t.j. další budova)

č.j. MUHA 5683/2015 Dodatečné povolení dokončené stavby (přístavba kuchyně a zázemí Paprsek)

č.j. MUHA 842/2016 Územní rozhodnutí zasněžování Paprsek II.

č.j. MUHA 1638/2018 Změna č. 1 rozšíření územního rozhodnutí zasněžování Paprsek II.

č.j. MUHA 6264/2018 Dodatečné povolení dokončené stavby Centrum služeb a zázemí (st.p.151, 164, 165, parc. č. 689/4,5)

č.j. MUHA 9337/2018 Stavební povolení Rozhledna Větrov (stavebník JUDr. D. Mika, LL.M. jako fyzická osoba).

č.j. MUHA 2440/2022 Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Zpevněné plochy “Rozhledna Větrov” (stavebník JUDr. D. Mika, LL.M. jako fyzická osoba).

Propagační reportáž České Televize ze srpna 2021 redaktorky Jitky Štěpánkové s vyjádřením Jeseníky – sdružení cestovního ruchu (ředitel Tomáš Rak), kde je zachycena Dalimilova rozhledna (správce p. Václav Jokl) i nelegální zpevněnou plochou (viz č.j. MUHA 2440/2022 výše), dále chata Paprsek a její nelegální přístavby. Aspoň že ta kaplička, kde starosta oddává novomanžele, byla zkolaudována.

Další propagační reportáž České televize z února 2019 redaktorky Jitky Štěpánkové pod názvem “Ramzová” ale opět se věnuje chatě Paprsek a tamní sjezdovce, s nelegálně vykáceným lesem. V reportáži se vyjádřili Adam Kalous a Tomáš Rak za Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Vítezslav Dokoupil (rolbař). V závěru reportáž končí na Ramzové, kde mají další nemovitosti Mikovi.

Další propagační reportáž České Televize z března 2018 redaktorky Jitky Štěpánkové pod názvem “Bílou stopou v okolí Starého Města”, ve které starosta Jiří Kamp a Alena Windová uvádí zajímavosti z historie města Staré Město, dale se dozvíme o s nové sjezdovkách ve Stříbrnicích a Hynčicích pod Sušinou podnikatele Dušana Juříčka ….

Další propagační reportáž České Televize z ledna 2014 pod názvem “Zaniklé osady”, v závěru se záběry z Hynčic pod Sušinou a vodní nádrží Úžas.

Další propagační reportáž České Televize “Akrobaté na sněhu” z února 2013 od redaktora Korhoně. Je na sjezdovce, která vznikla v místech orchidejí pětiprstek žežulník a vemeníků dvoulistých. Les, který překážel rozšíření sjezdovky byl vykácen nelegálně.

Lom Konstantin (Velké Vrbno)