Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika zahájil v roce 2019 bez povolení výstavbu vodní nádrže na zasněžování lyžařského areálu Paprsek s projektovanou plochou zátopy 0,89 ha.
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika zahájil v roce 2019 bez povolení výstavbu vodní nádrže na zasněžování lyžařského areálu Paprsek s projektovanou plochou zátopy 0,89 ha.
Screenshot-2022-09-03-at-01-16-24-Vypis-udalosti-v-rizeni-60A62_2022
MZE-38758_2022-15111__Nove_rozhodnuti_v_kauze_MVN_Velke_Vrbno-etapa_I_o_zamitnuti_odvolani_a_potvrzeni_rozhodnuti_KUOK__20220707_vyrez1
MZE-38758_2022-15111__Nove_rozhodnuti_v_kauze_MVN_Velke_Vrbno-etapa_I_o_zamitnuti_odvolani_a_potvrzeni_rozhodnuti_KUOK__20220707_vyrez2
vlcsnap-2022-05-04-22h30m14s055
vlcsnap-2022-05-04-22h31m34s395
vlcsnap-2022-05-04-22h24m30s383
Přehrada - exekuce přírody (Nedej se plus)
Velké Vrbno - výstavba vodní nádrže na zasněžování lyžařského areálu Paprsek
Rozšíření správního řízení ve věci omezení a zákazu činnosti pro znečištění povrchových vod a výskyt omějů pestrých
Reportáž ČT z 10. 5. 2022 o zastavení stavby
Screenshot 2022-05-09 at 17-06-17 Mapy.cz
Znečištěná voda vytékající ze stavby vodní nádrže na zasněžování ve Velkém Vrbně
Znečištěná voda vytékající ze stavby vodní nádrže na zasněžování
Velké Vrbno - znečištěná voda vytékající ze stavby vodní nádrže na zasněžování
Velké Vrbno - výstavba vodní nádrže na zasněžování lyžařského areálu Paprsek
Velké Vrbno - výstavba vodní nádrže na zasněžování lyžařského areálu Paprsek
Velké Vrbno - výstavba vodní nádrže na zasněžování lyžařského areálu Paprsek
Velké Vrbno - výstavba vodní nádrže na zasněžování lyžařského areálu Paprsek
previous arrow
next arrow

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika zahájil v roce 2019 bez povolení výstavbu vodní nádrže na zasněžování lyžařského areálu Paprsek ve Velkém Vrbně s projektovanou plochou zátopy 0,89 ha (nejen že neměl podkladní stanoviska pro stavební povolení ani povolení samotné ale ani záměr nenechal předem posoudit v procesu EIA). Termín přehrada prý není v tomto případě správný. Bylo známo, že se zde vyskytuje populace slezského poddruhu jasoně dymnivkového (druh kriticky ohrožený a chráněný dle Evropských zákonů) a že tu nejspíš stále budou vratičky heřmánkolisté (druh kriticky ohrožený). Bylo a je zde dosud více zákonem chráněných druhů (jejich výčet uvádíme níže). Místo bylo předmětem návrhu na vyhlášení maloplošného chráněného území v kategorii “Přírodní památka”.

Projekt byl a je nepovolitelný, protože je v rozporu s územním plánem z roku 2006. Navíc v rámci SEA hodnocení návrhu budoucího územního plánu v roce 2014 a později i v rce 2018 byla možnost výstavby vodních staveb vyloučena. Dva roky nechtělo zastupitelstvo města předložit k veřejnému projednání připravený návrh, protože by rázem desítky záměrů již nebylo možné povolit. To není zcela případ této nádrže, ta v dosavadním územním plánu nebyla. Věc má jeden háček. Nyní, dokud nenabyde zrušující rozhodnutí o nelegálnosti stavby právní moci, tak naopak do nyní schvalovaného územního plánu bude záměr prostě překreslen tak, jak je v projektu — je jedno že to bylo povoleno protiprávně. Nyní má stavebník nakročeno k tomu ji takto oklikou do územního plánu dostat. Dne 19. ledna 2022 proběhlo veřejné projednání nového územního plánu. Pokud se MěÚ v Šumperku a zpracovatel úspěšně popasuje se všemi námitkami a námitkami, je možné, že projednaný 2,5 roku starý výkres bude po uvedení do souladu se skutečností zplatněn a ocitne se v něm i ta vodní nádrž. Více uvádíme zde o územním plánu pro město Staré Město.

Oblast zničená výstavbou vodní nádrže Velké Vrbno pod horskou chatou Paprsek činí ve skutečnosti asi 5 ha.
V květnu 2021 byla po 2 letech oplocena plocha “staveniště” čítající 7,2 ha (žlutý obrys). Plochy zasažené zemními pracemi zabíraly k 25. 4. 2021 4,2 ha (růžový obrys). Plochy zasažené pokládkou elektrické kabeláže, rozvodů vody na zasněžování zabíraly 2,5 ha (obrys oranžově). Samotná přehrada má mít plochu zátopy 0,89 ha. Rok starý letecký snímek s místem výstavby vodní nádrže ve Velkém Vrbně je na webu ČÚZK ze dne 31. 7. 2020. Na mapy.cz, seznam.cz a maps.google.com jsou letecké snímky velmi staré ačkoli například seznam.cz má aktualní letecké snímky pro oblast Dolní Moravy, která se nachází o pár kilometrů západně …. Aktuálně k říjnu 2021 je zničeno asi 5 ha stavbou nádrže (nepočítaje do toho plochy zničené již zmíněnou pokládkou kabelů a potrubí).
Dne 9. 5. 2022 byly zveřejněny aktualizované letecké snímky pro Velké Vrbno pořízené 15. 8. 2021 na webu mapy.seznam.cz, děkujeme.
Území Velkého Vrbna a nelegální výstavby MVN Velké Vrbno na výřezu z platného územního plánu pro Staré Město pod Králickým Sněžníkem po změně číslo 1 z 7. 2. 2012.
Dosud platný územní plán města Staré Město z roku 2006, po změně číslo 1 ze dne 7. 2. 2012. Další změny nebyly nikdy schváleny. V údolí tento plán připouští pouze dvě malé tůně o velikostech asi 3 tis. m2. Nové návrhy územního plánu z roku 2014, 2018 a 2020 už postupně nepřipouštěly vůbec žádnou vodní plochu v přírodovědně cenném údolí například s jasoni dymnivkovými, vratičkami heřmánkolistými a orchidejemi vemeníky dvoulistými a prstnatci májovými.
Rozsah staveniště ze dne 15. 8. 2021 ze serveru mapy.seznam.cz. Za zmínku stojí nepovolené výsypky v severní části stavby, kde byly kriticky ohrožené vratičky heřmánkolisté, orchideje vemeník dvoulistý a prstnatec májový, dále dymnivky bobovité na kterých se vyvíjely housenky jasoně dymnivkového.

V roce 2019 zprvu Česká inspekce životního prostředí nelegální stavbu tehdy bez jakéhokoli povolení zastavila ale protože nezjistila výskyt žádných jedinců zvláště chráněných druhů na vybagrovaných plochách, natož jejich ničení. Zkonstatovala jen nepovolený zásah do významných krajinných prvků a věc vyřešila pokutou 100 000 Kč. Na podzim 2019 se najednou 19. 9. 2019 objevil posudek RNDr. Miloše Holzera který tvrdí, že zde Holzer prováděl průzkumy již od poloviny roku 2018 a v první polovině roku 2019 a že zde žádné zákonem chráněné druhy nejsou a vlastně ani nemohou být, plocha údolí a přihlehlých luk je prý přírodovědně nezajímavá a že téměř jakýkoli zásah spojený s výstavbou bude vlastně jen ku prospěchu přírodě. Dále aktivně dodal, že stavbu rozhodně doporučuje k realizaci. Na základě tohoto posudku již ČIŽP a později zejména Krajský úřad olomouckého kraje nepožadovali, aby bylo podmínkou pro další pokračování stavby bylo případné udělení výjimky v neprospěch konkrétních druhů dle § 56 zákona 114/1992 Sb. Pokud by výjimka nebyla vydána, stavba by nemohla být povolena. Posudek dr. Holzera byl odbytý a ani neodpovídal metodickým požadavkům Ministerstva životního prostředí. Povolit tuto stavbu vlastně stejně nešlo, protože stávající územní plán něco takového zde ani neumožňuje. A žádný z návrhů budoucího územního plánu to nejen že nepřipouštěl ale dokonce zpracovatel SEA hodnocení Mgr. Jan Losík, PhD. zkonstatoval něco zcela jiného než RNDr. M. Holzer, konkrétně, že je plocha cenná a vyloučil zde možnost výstavby veškerých vodních ploch.

Návrh nového územního plánu ale dosud nebyl předložen veřejnosti k projednání, resp. to na počátku roku 2020 zastupitelstvo odmítlo a stejně tak se zachovalo v roce 2021. Postup se osvědčil. Mohlo se tak v roce 2020 a 2021 povolovat dle územního plánu z roku 2006, ve kterém se skutečnou ochranou přírody nikdo moc nezabýval.

V krátkosti shrnuto, stavba s přestávkami probíhá dosud. Povolení se stavebníkovi podařilo získat až v jiném režimu a to pod záminkou vzdouvání vody. Bylo protiprávně vydané ale zrušující rozhodnutí krajského úřadu ze dne 30. 4. 2021 nenabylo právní moci. Proto stavba pokračuje dál. Plocha postižená zemními pracemi a výsypkami je asi 2x větší než jak uvažoval projekt a co bylo předmětem dodatečného povolení.

Z rozhodnutí Městského úřadu v Šumperku č.j. MUSP 64498/2020 ze dne 26. 10. 2020 citujeme: “Retenční prostor nádrže bude utěsněn jílovou vrstvou tl. 0,65 – 0,60 m, na které bude položena těsnící FPDM membránová folie. Retenční prostor bude vysvahován pro účinný odvod vody při vypouštění.”. Jak si RNDr. M. Holzer představuje zvyšování biodiverzity v hluboké nádrži vyloženou “igelitem”, nevíme. Navíc v místě, kde byly kvůli výstavbě zničeny zákonem chráněné druhy které mají speciální nároky na své prostředí — potřebují k výživě mycélium k tomu uzpůsobených hub. Ty jen tak jinde nevyrostou.

Vybrané informace ze tři roky se vlekoucí časové řady

Dne 12. 6. 2020 provedl MěÚ v Šumperku místní šetření, zjistil že stavba již byla zahájena (byly provedeny hrubé terénní úpravy, shrnutí ornice, částečná úprava svahů, výměna stávajícího potrubí zatrubněného potoka).

Dne 19. 6. 2020 požádal stavebník o dodatečné povolení stavby.

Dne 30. 6. 2020 MěÚ v Šumperku zastavil řízení o vydání společného povolení k vodnímu dílu.

České inspekci životního prostředí trvalo v roce 2020 téměř 1,5 měsíce poslat na místo botanika, průzkum tak neproběhl ve vhodnou dobu

Dne 30. 6. 2020 MŽP postoupilo podnět Okrašlovacího spolku čelákovického ze dne 13. 6. 2020 k prošetření Ředitelství České inspekce životního prostředí přípisem č.j. MZP/2020/570/902, jako příslušně nadřízenému a zároveň orgánu ochrany přírody dle § 80 ZOPK.

Dne 17. 8. 2020 prováděla AOPK ČR, resp. SCHKOJ, první terénní průzkum na základě objednávky od ČIŽP OI Olomouc v místech přehrady a zamýšlené lanovky. Nebyly nalezeny žádné ZCHD, obecně bylo obtížné jedince prověřovaných druhů rostlin v tuto roční dobu vůbec nalézt. [Zdroj: č.j. SR/0558/OM/2020 – 2 ze dne 17. 9. 2020] Později jsme se dozvěděli, že tam AOPK ČR vyslala pracovníka na základě telefonické objednávky a tedy ještě dříve, než dorazila písemná žádost. Budiž.

Dne 24. 8. 2020 prováděla AOPK ČR, resp. SCHKOJ, druhý terénní průzkum na základě objednávky od ČIŽP OI Olomouc v místech přehrady a zamýšlené lanovky, tentokrát na základě GPS pozic z našich fotografií a s GPS pozicemi dalších nálezů v databázi NDOP. Nalezeno bylo 5 mikrolokalit vemeníků, z toho nejbližší ve vzdálenosti asi 1 m od plochy se skrytou ornicí. [Zdroj: č.j. SR/0558/OM/2020 – 2 ze dne 17. 9. 2020] Učiněné nálezy vemeníků dvoulistých nebyly důvodem k zastavení stavby. Později, v květnu 2021 byla oplocena již zdemolovaná plocha a k tomu ještě nezničené plochy horských trávníků s doloženým výskytem kriticky ohrožených vratiček heřmánkolistých, v souhrnu byly oploceny i parcely které ani nebyly ve výčtu parcel v dodatečném povolení stavby ze dne 26. 10. 2020. A pro nás nepřekvapivěm, v červnu 2021 se ukázalo, že jsou vemeníky i uvnitř oplocené plochy a proto ČIŽP vydala předběžné opatření a omezila činnost stavebníka. Ale to předbíháme v čase.


Dne 26. 8. 2020 požádal (nový, jiný) stavebník o povolení k nakládání s povrchovými vodami spočívající v jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci.

Dle protokolu č.j. MUSP 99262/2020 byl soulad s územním plánem dovozen na, resp. po místním šetření 29. 9. 2020

Asi s odkazem na závazné stanovisko č. j. MUSP 45148/2019 dne 13. 5. 2019, později na náš podnět zrušené rozhodnutím Krajského úřadu olomouckého kraje č. j. KUOK 104580/2021 ze dne 19. 10. 2021.

Jak získat povolení na rozpracovanou stavbu tak aby bylo možné pokračovat v pracích a plochu ještě rozšířit?

Dne 12. 10. 2020 bylo do spisu vloženo čestné prohlášení zmocněnce, cituji: “Prohlašuji, že bude stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací, která bude ověřena v řízení o dodatečném povolení stavby. Rozsah stavby dle této PD je v mezích stávající skrývky. K zásahu mimo tento rámec rozhodně NEDOJDE.”, konec citace.

Dodatečné povolení na černo zahájené stavby z roku 2018, popř. již 2018

dne 26. 10. 2020 následně vydal MěÚ Šumperk, specializovaný vodoprávní úřad, rozhodnutí pod č.j. MUSP 64498/2020, sp.zn. 64498/2020 ŽPR/MAIN o povolení nakládání s vodami a dodatečné povolení stavby “MVN Velké Vrbno – etapa I. a II.” Stavba byla povolena v jiném režimu, než jak by bylo obvyklé. Skutečný rozsah ploch dotčených stavbou je asi 4 až 5 ha a stavba se rozkládá i na parcelách, které nebyly uvedeny v tomto rozhodnutí. Podkladní stanoviska se týkají různých ploch, od pěti do 11 parcel z evidence v katastru nemovitostí.

Zrušení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby

Dne 30. 4. 2021 Krajský úřad olomouckého kraje vydal Rozhodnutí č. j. KUOK 46594/2021, kterým zrušil dodatečné stavební povolení stavby a nakládání s povrchovými vodami č.j. MUSP 64498/2020 a sp.zn. 64498/2020 ŽPR/MAIN ze dne 26. 10. 2020. Současně tentýž úřad vydal rozhodnutí č.j. 47431/2021, sp. zn. KUOK/33809/2021/OŽPZ/7443 kterým zrušil rozhodnutí č.j. MUSP 114464/2020 a sp. zn. 75848/2020 ŽP/MAIN ze dne 5. 11. 2020, kterým bylo zastaveno řízení ve věci odstranění stavby “MVN Velké Vrbno — Etapa I.”. Krajský úřad ale ani v jednom ze svých zrušujících rozhodnutí nevyloučil odkladný účinek případného odvolání, ačkoli tak učinit mohl a dokonce k tomu byly oprávněné důvody. Zrušující rozhodnutí č. j. KUOK 46594/2021 bylo napadeno odvoláním u Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo svým rozhodnutím pod č. j. MZE-39418/2021-15111 ze dne 23. 7. 2021 tak, že odvolání jako opožděné zamítlo. Odvolatel podal následně 3. 8. 2021 ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, žalobu na zrušení tohoto rozhodnutí, z důvodu, že včasnost jejího odvolání posoudilo MZe nesprávně, vycházelo-li z data, kdy bylo rozhodnutí KÚ doručeno jejímu zmocněnci, neboť tento zmocněnec ji byl oprávněn zastupovat jen v původním správním řízení (povolovacím), nikoli v řízení přezkumném.

Řízení je vedeno pod sp. zn. 60 A 52 / 2021. Na základě podané žaloby Ministerstvo zemědělství znovu rozhodlo – vydalo rozhodnutí pod č. j. MZE-49456/2021-151111 ze dne 20. 09. 2021, kterým změnilo výrokovou část rozhodnutí pod č. j. MZE-39418/2021-15111 ze dne 23. 07. 2021 tak, že odvolání zamítlo a napadené rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo. Proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství, dle citace poučení účastníků uvedeného v rozhodnutí Ministerstva zemědělství, může účastník řízení podat do 15 dnů ode dne oznámení rozklad. To se také stalo. Rozkladová komise Ministerstva zemědělství se nad odvoláním vůči rozhodnutí č.j. MZE-49456/2021-15111 ze dne 20. 9. 2021 sešla přinejmenším někdy v lednu 2022.

Žaloba firmy Horský areál Paprsek, s.r.o. proti rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 23. 7. 2021, č.j. MZE-39418/2021-15111 a návrh žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě a návrh na vydání předběžného opatření. Vedeno Krajským soudem v Ostravě — pobočka Olomouc, pod sp. zn. 60 A 52 / 2021.

Nabytí právní moci zrušujícího Rozhodnutí č. j. KUOK 46594/2021 ze dne 30. 4. 2021 se tak opět zdrželo a věc řešil Nejvyšší správní soud pod sp. zn. 5 As 386/2021 v Brně. Ten dne 14. ledna 2022 rozhodl a věc vrátil zpět k novému projednání, viz Rozhodnutí č.j. 5 As 386/2021 – 26 a nebo pro přehled Detail dokumentu 5 As 386/2021- 26. Taktéž dostupné mezi rozhodnutími soudů.

Dne 7. 7. 2022 Ministerstvo zemědělství pod č.j. MZE-38758/2022-15111, sp. zn. MZE-39418/2021 znovu rozhodlo o zamítnutí odvolání společnosti Horský areál Paprsek, s.r.o. proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. KUOK 46594/2021 ze dne 30.4.2021, kterým bylo ve zkráceném přezkumném řízení podle ustanovení § 98, ve spojení s ustanovením § 97 odst. 3 správního řádu zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, odboru životního prostředí, oddělení vodoprávní, č.j. MUSP 64498/2020. sp.zn. 64498/2020/ŽPR/MAIN ze dne 26.10.2020 a věc vrácena k novému projednání. Odvolání bylo zamítnuto a rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. KUOK 46594/2021 ze dne 30.4.2021 se potvrzuje. Proti rozhodnutí se nelze odvolat. Rozhodnutí MZe nabylo právní moci 8. 7. 2022. Stavba by tedy již neměla probíhat dokud stavebník nezíská nové povolení včetně zrušených podkladních závazných stanovisek. Jenže, dál probíhala v červenci i v srpnu 2022 ….

Dne 5. 8. 2022 podal Horský areál Paprsek s.r.o. správní žalobu. Soudní řízení správní je vedeno před Krajským soudem v Ostravě, pobočka Olomouc pod sp. zn. 60 A 62/2022.

Podkladní závazné stanovisko odboru územního plánování bylo též zrušeno

Nezávisle na výše uvedených peripetiích dne 19. 10. 2021 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje zrušil závazné stanovisko Městského úřadu Šumperk, Odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic (dále jen „OÚP“), vydané podle § 96b stavebního zákona pod č. j. MUSP 45148/2019 dne 13. 5. 2019 k záměru “MVN Velké Vrbno” na pozemcích p. č. 528/3, 502/2, 503/3, 1102, 528/2, 505, 503/1, 507/2, 507/3 a 507/1 k. ú. Velké Vrbno, svým rozhodnutím č. j. KUOK 104580/2021 ze dne 19. 10. 2021.
Odbor SR KÚOK na základě uvedeného odůvodnění shledal přezkoumávané závazné stanovisko nezákonným, a proto postupoval dle § 149 odst. 8 správního řádu a závazné stanovisko zrušil rozhodnutím ve smyslu § 154 SŘ správního řádu za přiměřeného použití § 97 odst. 3 správního řádu. Správní řád dále v ustanovení § 98 umožňuje, aby v případě, že porušení právního předpisu je zjevné ze spisového materiálu, jsou splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků (zde dotčených osob), nadřízený orgán provedl tzv. zkrácené přezkumné řízení, ve kterém se neprovádí dokazování; prvním úkonem nadřízeného orgánu při zkráceném přezkumném řízení je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3 správního řádu. Toto rozhodnutí nabývá právní moci oznámením. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Co bylo ve Velkém Vrbně tak cenného?

Ve Velkém Vrbně byl dlouhodobě znám výskyt následujících ZCHD živočichů a rostlin.

Zvláště chráněné druhy (ZCHD) živočichů a rostlin dle zákona č. 114/1992 Sb.:

  • kriticky ohrožené: vratička heřmánkolistá, zdrojovka hladkosemenná pravá, řeřišnice hořká Opizova, jasoň dymnivkový, zmije obecná, strnad luční
  • silně ohrožené: vstavač mužský, pačmelák cizopasný, ještěrka živorodá, slepýš křehký, křepelka polní, chřástal polní, kos horský, linduška horská, drozd cvrčala, skřivan lesní, sýc rousný, krahujec obecný, včelojed lesní
  • ohrožené: vratička měsíční, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník, oměj pestrý, kýchavice bílá Lobelova, zlatohlávek tmavý, majka fialová, majka svraštělá, svižník polní, čmelák luční, čmelák rokytový, čmelák skalní, čmelák zemní, čmelák hájový, čmelák zahradní, čmelák rolní, čmelák sorojský, čmelák lesní, otakárek fenyklový, batolec duhový, bělopásek topolový, ropucha obecná, užovka obojková, vranka pruhoploutvá, ťuhýk obecný, bramborníček hnědý, krkavec velký, hýl rudý, ořešník kropenatý, jestřáb lesní

Druhy na Červeném seznamu ČR:

  • hruštička menší, vrbovka bahenní, kodulka horská, okáč černohnědý, okáč ječmínkový, pískorypka chrastavcová, ohniváček modrolemý, ohniváček modrolesklý, ohniváček celíkový, perleťovec dvanáctitečný, modrásek ušlechtilý, modrásek lesní, přástevník jitrocelový, hnědásek jitrocelový, linduška luční, žluna šedá

Evropsky významné/chráněné druhy:

  • jasoň dymnivkový, chřástal polní, střevlík hrbolatý, datel černý, žluna zelená, plavuň vidlačka

Územní ochrana v nedohlednu

Dne 21. 3. 2021 AOPK ČR navrhla vyhlášení MZCHÚ v této oblasti (č. j. 4994/SOPK/21), na základě našich nálezů učiněných systematickou a letitou prací v rámci oficiálních projektů ČSOP na mapování výskytu ZCHD. Současně AOPK ČR pod č. j. 4993/SOPK/21 postoupila na Ředitelství ČIŽP zjištění nepovoleného plošného ničení těchto i jiných velice cenných biotopů včetně přímé likvidace kriticky ohrožených jedinců více druhů živočichů a rostlin ve správním obvodu Starého Města – pod Králickým Sněžníkem. Mimo jiné se jedná právě o zásahy ve Velkém Vrbně. Ze sdělení AOPK ČR ze dne 19. 3. 2021 též vyplývá, že AOPK informovala KÚOK a stavební úřady (MěÚ Hanušovice, MěÚ Jeseník, MěÚ Šumperk), viz č. j. 18144/SOPK/20. K tomu dodáváme, že již 9. 11. 2018 jsme
podali návrh na vyhlášení konkrétních MZCHÚ na adresu KÚOK a MěÚ Šumperk, ale úřady na to nereagovaly. Dodáváme, že byly tyto dva úřady informovány již dne 21. 8. 2019 (!) o výskytu v roce 2019 nově zjištěných ZCHD v oblasti a jejich výskyt byl námi zároveň zhodnocen ve vztahu k návrhu nového územního plánu Starého Města. Tyto připomínky dosud nebyly zapracovány v rámci SEA hodnocení návrhu územního plánu. O výskytu ZCHD a cenných lokalit v těchto místech byly všechny uváděné úřady dobře informovány. Přesto však orgány ochrany přírody nekonají tak, aby byla zajištěna územní ochrana tohoto cenného území, resp. aby alespoň v rámci druhové ochrany bylo včas zabráněno škodlivým zásahům do biotopů ZCHD.

Zvláště chráněné druhy byly a jsou i nyní v ploše staveniště, které bylo v reálu vyznačeno v terénu až výstavbou oplocení v květnu 2021 poté, co 29. 4. 2021 zde v reportáži Deníku N redaktor Jan Moláček zveřejnil reportáž s fotografiemi z místa. Oplocena byla i místa, která nebyla uvedena v neoprávněně vydaném dodatečném povolení. Staveniště se tedy na jaře 2021 rozšířilo ještě více a došlo k likvidaci dalších jedinců kriticky chráněných druhů živočichů a rostlin a jejich biotopů.

Až v červnu 2021 ČIŽP akceptovala, že se skutečně na staveništi stále vyskytují námi již dříve uváděné zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, konkrétně akceptovala výskyt vemeníků dvoulistých.

Následně jsme v srpnu 2021 opětovně doložili výskyt omějů pestrých co dosud nebyly zničeny (rostliny byly vidět již od jara a na fotkáchz místa jsme je měli již v červnu 2020) a navrhli rozšířit předmět řízení, což se následně stalo. Oba druhy ale přehlídla ČIŽP i jí přizvaní odborníci, roce 2019, 2020 a dokonce ještě v červnu 2021 oměje neuváděli.

Opakovaně jsme se dožadovali záchrany cenných biotopů ale ani Ministerstvo životního prostředí nemá možnosti jak k řešení situace přimět ČIŽP natož Krajský úřad Olomouckého kraje. A už vůbec nemá možnost napravit chybné rozhodnutí stavebního úřadu, resp. specializovaného vodoprávního úřadu, který podléhá Ministerstvu zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí postoupilo náš podnět z 27. 4. 2021 jiným úřadům se zpožděním asi 1,5 měsíce (formálně vyřízeno 25. 5. 2021, datová zpráva však byla ministerstvem odeslána až 11.6.2021 v 09:30:28) až v době, kdy již byly zničeny kriticky ohrožené vratičky heřmánkolisté v ploše stavby, které jsme požadovali zachránit a zaevidovat. Klíčový důkazní materiál tak zmizel pod haldami vysypané horniny.

Takto vypadá kriticky ohrožená a zákonem chráněná kapradina vratička heřmánkolistá, která rychle mizí kvůli rozšiřující se zástavbě a špatné péči o podhorské louky. Ve Velkém Vrbně byla zničena populace asi 26 dospělých a plodících jedinců spolu s desítkami tisíc vývojových stádií různého stáří a nashromážděná půdní banka spor za asi 10 let. Podzemní vývoj rostliny ze spor trvá 5 až 10 let a v následujcích asi 4 letech lze zelenou rostlinu pozorovat nad zemí.

Přehrada na zasněžování pod Paprskem v médiích

29. 4. 2021: DeníkN: V článku “Vlivný exekutor začal v horách načerno bagrovat přehradu. Zaplatil sto tisíc a staví dál” je reportáž ve které redaktor Jan Moláček shrnuje problémy investora zasněžovacích nádrží.

Titulní strana z tištěné verze Deníku N z 30. 4. 2021 dokládající devastaci přírody.

Česká Televize: “Přehrada načerno”, reportáž z 5. 5. 2021 o výstavbě původně zcela nelegální nádrže na zasněžování ve Velkém Vrbně

10. 5. 2021: Česká Televize (Události v regionech): Přehrada načerno je reportáž ČT z 5. 5. 2021 ukazující poškození místní krajiny činností investora zasněžovacích nádrží a lyžařské infrastruktury. Stejná reportáž “Přehrada načerno” z 5. 5. 2021 na Facebooku.

10. 5. 2021: DeníkN: Článek “Mohl jen udržovat majetek, hájí resort Benešové exekutora, který si vybagroval přehradu” redaktora Moláčka o posuzování viny profesní organizace.

30. 5. 2021: DeníkN: V článku “Exekutorova přehrada obci nevadila, i když v územním plánu byla jen malá jezírka. Velikost neřešíme, říká starosta” je reportáž ve které redaktor Jan Moláček shrnuje problémy investora zasněžovacích nádrží.

11. 5. 2021: DeníkN: Olomoucký kraj dle článku “Olomoucký kraj zrušil povolení, kterým exekutor Mika zlegalizoval černou stavbu zasněžovací přehrady” zrušil nelegální dodatečné povolení a nařídil nové projednání věci. Rozhodnutí ale ještě nenabylo právní moci kvůli odvolání …

21. 5. 2021: DeníkN: “Exekutor Mika čelí nové překážce, jeho přehrada musí mít posudek EIA“. Jenže když si o něj nepožádá, tak ho po něm krajský úřad vymáhat nebude. Posudek tak nejspíš nikdy nevznikne. K čemu by byl, když bylo uděleno dodatečné povolení a jeho zrušení dosud nenabylo právní moci, že?

Kopie první strany článku Deníku N z 31. 5. 2021. Více na Twitteru autora Jana Moláčka.

Kopie poslední strany článku Deníku N z 31. 5. 2021. Více na Twitteru autora Jana Moláčka.

1. 6. 2021: Týden na severu přinesl tiskovou zprávu Zelených, kde shrnují kauzu z Deníku N. Zmiňují také posudek autorizované osoby RNDr. Miloše Holzera, jehož posudek jsme kriticky posoudili již 7. 2. 2021 a zaslali MŽP. Mimochodem, je podepsán i pod několika dalšími posudky stavebních záměrů ve Velkém Vrbně, mají stejně mizernou kvalitu a i obsahově se značně překrývají.

Česká Televize: “Policie šetří černou stavu přehrady“, reportáž z 3. 6. 2021 o výstavbě původně zcela nelegální nádrže na zasněžování ve Velkém Vrbně

3. 6. 2021: Česká televize (Události v regionech) přináší další svědectví o ničení přírody při pokračující nelegální stavbě zasněžovací nádrže. Na naši podporu tam vystupuje také člen České botanické společnosti. Stejná reportáž “Policie šetří stavbu přehrady pod Paprskem” z 3. 6. 2021 na Facebooku.

6. 6. 2021: Zelení: Nelegální přehrada pod Paprskem – prosadí si exekutor svou? a zde jsou komentáře k článku na Facebooku

15. 6. 2021: iDNES: Článek “Exekutor staví přehradu načerno. Úřady mu daly minimální pokutu i povolení” o nevysvětlitelném zdržování a pochybení státních orgánů, které vedly a dále vedou k poškozování přírody pod Králickým Sněžníkem.

15. 6. 2021: Redakce Náš Region zvěřejňuje článek “Exekutor s vazbou na ANO a Faltýnka staví načerno přehradu. Řeší to kriminálka“.

25. 6. 2021: Podle redakce Ekolistu se na na 4. místě v čtenářské soutěži o Ropáka roku 2020 umístil JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor a vlastník společnosti Horský areál Paprsek, s.r.o. – Olomoucký kraj. Nominace byla za …provádění výstavby velké vodní nádrže v údolní nivě potoka a v okraji lesa na ploše téměř dvou hektarů pro zasněžování sjezdovek v lyžařském areálu Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem od roku 2019, ačkoliv se dodatečně zjistilo, že přehrada je v rozporu s územním plánem, chybělo hodnocení vlivů na životní prostředí, nebyla povolena výjimka ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů řady zvláště chráněných druhů organismů, např. motýla jasoně dymnivkového či rostlin vratičky heřmánkolisté nebo prstnatce májového, a chybělo i stavební povolení, čímž došlo ke značným škodám na přírodě a krajině; Česká inspekce životního prostředí na začátku roku 2021 udělila pokutu sto tisíc korun, ale podle Ministerstva životního prostředí měla spíše podat trestní oznámení a nařídit navrácení zničeného území do původního stavu, a Krajský úřad Olomouckého kraje v dubnu 2021 zrušil dodatečné stavební povolení, které v říjnu 2020 vydal Městský úřad Šumperk, ale výstavba dále pokračuje, neboť probíhá odvolací řízení.

29. 6. 2021: Bruntálský deník vydal článek redaktora Františka Kuby “Univerzální mantra zadržování vody“.

19. 8. 2021: Hanácké novinky shrnují pár zajímavých faktů kolem možné korupce.

Reportáž o neoprávněné legalizaci výstavby černé stavby vodní nádrže na zasněžování sjezdovky ve Velkém Vrbně soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky

Reportáž o neoprávněné dodatečné legalizaci výstavby černé stavby vodní nádrže na zasněžování sjezdovky ve Velkém Vrbně soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky

31. 10. 2021: Česká televize (Nedej se) odvysílala reportáž pod názvem Přehrada – exekuce přírody o této nelegální stavbě, která pokračuje od roku 2019 bez zhodnocení v procesu EIA. Tisková mluvčí MěÚ v Šumperku se k činnosti úřadu odmítla vyjádřit.

13. 12. 2021: Zelení: Radek Ocelák: Jsme civilizace, která přetváří hory na lunapark a zde jsou komentáře k článku na Facebooku

  1. 2. 2022: DeníkN: Exekutor stavěl načerno zasněžovací nádrž. Dodatečné povolení mu vydala úřednice, jejíž manžel pro skicentrum projektoval

Česká Televize: “Stavba nádrže Velké Vrbno“, reportáž z 3. 5. 2022 o stále pokračující výstavbě původně zcela nelegální nádrže na zasněžování ve Velkém Vrbně, kterou dosud nikdo nezastavil a při jejíž výstavbě stále dochází k ničení zákonem chráněných druhů živočichů a rostlin (čas na záznamu 07:35 – 10:51)

3. 5. 2022: Česká televize (Události v regionech) přináší další svědectví o ničení přírody při pokračující nelegální stavbě zasněžovací nádrže.

Česká Televize:”ČIŽP nařídila zastavit stavbu“. Bohužel se prakticky nic nezměnilo a znečištěná voda dál teče do potoka až do Hanušovic. A dále se navyšují výsypky nad popukací vratiček heřmákolistých a proběhly zemní práce v místech, kde bývaly dymnivky bobovité a orchideje. Hluk a prach nikoho zjevně nezajímá, natož nějakou Českou inspekci životního prostředí.

10. 5. 2022: Česká televize (Události v regionech) přináší reportáž o pozastavení stavby stavby nádrže ve Velkém Vrbně. Reálně ale například 12. 5. 2022 tam byl mix s betonem, pumpa na beton, v jámě lámala sbíječka skálu a náklaďáky dál vyvážely horninu na neustále se zvyšující výsypky, pod kterými jsou zasypány vratičky heřmánkolisté.

Celkový pohled na probíhající výstavbu nádrže ve Velkém Vrbně v listopadu 2020. Plochy zásahů skrývky do travních porostů s vemeníky doulistými a plochy skrývky po vykáceném listnatém a jinde smrkovém lese jsou patrné v pravé části snímku. Plocha s vemeníky dvoulistými ze dne 7. 6. 2020 je mimo snímek kdesi vpravo. Kdesi vzadu byly plochy, kde žili jasoni dymnivkoví (druh kriticky ohrožený).

Výstavba nelegální nádrže na zasněžování ve Velkém Vrbně pod horskou chatou Paprsek. Při svých orientačních průzkumech RNDr. Miloš Holzer (autorizovaná osoba od MŽP) nenalezl prý ani jeden zvláště chráněný druh živočicha nebo rostliny, které se zde však prokazatelně vyskytovaly a i nadále vyskytují. Ačkoli věc šetří ČIŽP Olomouc již od roku 2019, stavba pokračuje dál protože díky Holzerově posudku úředníci akceptovali teorii, že zde nic chráněného není. V pozadí byly v roce 2019 ještě nedotčené louky s výskytem vratičky heřmánkolisté, vemeníků dvoulistých, prstnatců májových a betonové trubky které byly odhlaeny již v roce 2018 a patrně do zimy vyměněny za plastové. Stavebník i jeho zástupce uváděli, že prý byly poškozené a bylo je třeba vyměnit. Na snímku je vlastně i zničený biotop dymnivek bobovitých v nivě potoka, donedávna ještě s řadami javorů a bříz, který byl osídlen kriticky ohroženým jasoněm dymnivkovým a který byl mininimálně zčásti zničen v roce 2019 a v roce 2020. V roce 2020 stavba pokročila, rozšířila se a dochází k výstavbě nové sjezdovky. EIA řízení dle zákona 100/2001 Sb., neprobíhalo.

Fotogalerie

Fotografie z průběhu výstavby nádrže ve Velkém Vrbně z 30. 8. 2022

Fotografie z průběhu výstavby nádrže ve Velkém Vrbně z 9. 5. 2021

Fotografie z průběhu výstavby nádrže ve Velkém Vrbně z 9. 10. 2021

Fotografie z průběhu výstavby nádrže ve Velkém Vrbně z 7. 11. 2020

Pokládka kabelů a hadic ve Velkém Vrbnu v lyžařském areálu Paprsek (stav 7. 11. 2020)

V ploše kde byla narychlo zahájena výstavba přehrady mělo být, dle našeho návrhu z roku 2018, maloplošné chráněné území. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v únoru 2021 podpořila náš návrh na vyhlášení vícero maloplošných zvláště chráněných území ve správním obvodu města Staré Město. Od té doby však MěÚ v Šumperku ani Krajský úřad olomouckého kraje v tomto ohledu nic neučinily a nejen tato ničivá stavba i nadále pokračuje.

Buďte s námi a podpořte nás prosíme v naší činnosti finančním darem na transparentním účtu č. 2600546049/2010. Peníze použijeme na zaplacení právních služeb pro cizelování textů, kterými se vyjadřujeme v rámci správních řízení ve prospěch zájmů ochrany přírody, jako je tento.
Příroda nám není lhostejná. Děkujeme!

Active citizens fund logo se sloganem ACF_slogan_1.png