AOPK RP Olomoucko na základě svého krátkého průzkumu provedeného 16. 6. 2008 jasně uváděla v místech plánované nádrže výskyt chřástala polního a zmije obecné a že nelze vyloučit výskyt dalších ZCHD/EVD — prakticky navrhovala další nezbytný průzkum. Domníváme se, že další průzkum měl zaplatit žadatel o dotaci (stavebník) namísto AOPK, která ho v rychlosti provedla ze svých zdrojů. Domníváme se, že se tak nestalo. AOPK RP Olomoucko v územním řízení nijak nefigurovala, ačkoli je ve spisu založeno její stanovisko ze dne 30. 6. 2008, značka 00621/2008 s úvodním komentářem, že byli o stanovisko požádáni proto, že bude na stavbu požadována dotace z Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny) a to vyžaduje předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Uskutečněné nálezy AOPK sdělila v rámci č.j. 00621/OLM/2008 dne 30. 6. 2008 stavebnímu úřadu v Hanušovicích. Stavební úřad si zřejmě vystačil se stanoviskem MěÚ Šumperk ze dne 17. 6. 2008 pod č.j. MUSP 54409/2008.

Krajský úřad olomoucký (KÚOK) v rámci č.j. KUOK 61644/2008, Sp. zn. KÚOK/61644/2008/OŽPZ/7209 dne 2. 7. 2008 nevyloučil významný vliv na lokality Natura (nevyplývá z textu že by věděl o nálezu na dotčené ploše) a dne 23. 12. 2008 významný vliv stanoviskem č.j. KUOK 119495/2008 vyloučil. Dne 23. 1. 2009 bylo vydáno stanovisko č.j. KUOK 4003/2009, že záměr „Stavba vodní nádrže Hynčice pod Sušinou“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zák. 100/2001 Sb. Toto je příklad toho, jak nejsou respektovány tzv. deštníkové druhy, o kterých se v ochraně přírody vypráví, jako o mechanismu kdy se díky alespoň nějakého chráněného živočicha nebo rostliny (resp. jejich biotopu) ma zprostředkovaně chránit místo výskytu i dalších druhů. z tohoto případu je zjevné, že ani výskyt chřástala a zmije obecné doložený 16. 6. 2008 nebyl dostatečný k tomu, aby se provedl nějaký další průzkum lokality a úřady vůbec vyčkaly jeho výsledků.

Rychlost, s jakou se krajský úřad olomouckého kraje vypořádal s tímto řízením, je překvapivá. Jak jsme se později dozvěděli, podkladní dokumenty s hodnocením stavu přírody včetně jejích zákonem chráněných částí, krajský úřad již skartoval.

Záměr výstavby Úžasu byl umístěn Územním rozhodnutím č.j. MUHA 247/2009, Sp. zn. Výst./218/2008/Šm dne 30. 1. 2009, na parc. 899/3, 956/1, 956/4, 956/5, 960/1, 960/2 a 1153/1 v k.ú. Hynčice pod Sušinou. Materiál/ornice pro povrchovou úpravu svahu hráze, ve kterém nyní rostou vratičky heřmánkolisté na tehdy nově vytvořeném tělese nádrže, je skrývkou původní ornice z plochy samotnou nádrž, přičemž realizace byla provedena během necelého jednoho roku a možná právě proto nějaké vratičky heřmánkolisté přežily či znovu spíše nově vyrostly z poškozených částí rostlin a nebo rozmnožovacích orgánů. V roce 2019 jsme zde objevili populaci těchto kriticky ohrožených rostlinek.

Bohužel, majitel se rozhodl vybudovat zde lyžařský areál a ačkoli původní povolení k výstavbě lanovek a sjezdovek vylučovalo letní aktivity, nyní zde vzniká cyklokrosová dráha. Vyloženě v místech s výskytem rovnou několika zvláště chráněných druhů rostlin (nemluvě o živočiších).

Asi v polovině roku 2021 vydala Česká inspekce životního prostředí rozhodnutí a nařídila odstranit navážky, kterými byly plochy s kriticky ohroženými rostlinami vratičkami heřmánkolistými zasypány. Obdobně bylo vydáno rozhodnutí nápravy ve prospěch prstnatců májových na loukách u vleků Pevnůstka I a II. (vlek Pevnůstka II. byl vybudován nelegálně, byl zlegalizován až dodatečně nějak si nikdo nevšiml, že na té dodatečně povolované sjezdovce rostou orchideje ale i také chráněné zdrojovky potoční (Montia hallii)).

Z Výroční zprávy ČIŽP za rok 2021 citujeme pasáž týkající se areálu Kraličák, s.r.o. v Hynčicích pod Sušinou:

Ochrana rostlinných druhů byla důvodem pro vydání dvou rozhodnutí o omezení činnosti v oblasti Králického Sněžníku. V obou případech se jednalo o tutéž fyzickou osobu, která se měla zdržet terénních prací a dalších rušivých zásahů na středním úseku hráze rybníka Úžas s výskytem vratičky heřmánkolisté, respektive terénních a stavebních prací na pozemcích s výskytem prstnatce májového a prstnatce bezového, konkrétně v souvislosti se stavebními úpravami v rámci ski-areálu Kraličák.

Fotogalerie.