Fotografie kvetoucího vstavače mužského v Kunčicích v době realizace vrtu na vodu. Prvotním činnostem sice o vlásek unikl ale později jsme ho už nenašli.https://www.mu-staremesto.cz/mesto/vodovody-v-mistnich-castech/zakladni-informace/

Stávající zásobení obyvatel v místních částech

Stávající vodovody v městských částech Chrastice, Kunčice, Nová Seninka původně vznikly pro zemědělské účely v 70. letech 20. století a až postupně se na ně připojili obyvatelé. Vodovod ve Stříbrnicích byl pak vybudován již v roce 1958 pro státní statek. Vodovod v Malém Vrbně byl vybudován pro zásobení grafitových dolů vodou a postupně se na vodovod připojili obyvatelé.

Po roce 1989 byly státní statky privatizovány a velká část majetku byla převedena do společnosti LIGRA, a.s. Z této společnosti byla část majetku převedena na další společnosti, které následně 18. 03. 2003 skončily v konkurzu. V roce 2004 Odbor životního prostřední v Šumperku, na základě stížností obyvatel na kvalitu vody ve vodovodech, provedl místní šetření s cílem zjistit vlastníka vodovodů, za účelem zjednání nápravy. Bohužel se vlastníky nepodařilo dohledat a zjednat nápravu tak nebylo možné. Vodovody jsou od té doby ponechány ve stavu, kdy nejsou vedeny v majetkové a provozní evidenci a nejsou provozovány v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). V létě roku 2016 byla zveřejněna na úřední desce MU Města Starého Města výzva k přihlášení vlastnictví vodovodů v městských částech Chrastice, Stříbrnice, Nová Seninka, Kunčice, Malé Vrbno. Zároveň byli osloveni dopisem potenciální vlastníci. Do dnešního dne nebylo dohledáno vlastnictví těchto vodovodů. Stávající vodovody jsou dnes již v havarijním stavu, není zajištěna kvalita vody ani vydatnost zdrojů. Vzhledem k tomu, že vlastníci nejsou dohledatelní, není možné vymáhat zjednání nápravy.

Ve Starém Městě (pod Králickým Sněžníkem) se rozjíždí projekt nových vodovodů z vrtů v místních částech obce Chrastice, Kunčice, Nová Seninka a Stříbrnice. Vyžádali jsme si výkresy a dostali postupně verze z března 2021 a dubna 2021.

Zadávací dokumentace pro Stříbrnice a Kunčice a výsledek výběrového řízení.

Zadávací dokumentace pro Chrastice a Novou Seninku a výsledek výběrového řízení.


Ve Stříbrnicicích se jedná o pozemky místního developera Ing. Dušana Juříčka, investorem je však město.

Citujeme:

Ze zasedání zastupitelstva města ze dne 24. 9. 2003

Jediným bodem programu byl převod vodovodu ve Stříbrnicích do majetku města. Starosta města informoval členy zastupitelstva města o jednání ve věci prošetření stížnosti občanů a podnikatelů z místní části Stříbrnice na provozování veřejného vodovodu v této místní části, které proběhlo dne 16.9.2003. Zápis z jednání byl členům zastupitelstva města předán. Dále bylo předloženo oznámení o ukončení provozu vodovodu ke dni 17.9.2003 Liborem Kuželem –
SEAL se sídlem ve Starém Městě, Kosmonautů č. 89, nabídka vlastníka vodovodu ve Stříbrnicích Ing. Dušana Juříčka, bytem Staré Město, sídl. Budovatelů č. 400, na bezúplatné převedení vodovodu do majetku města a výňatek ze zákona
č. 274/2001 Sb.
Po desetiminutové přestávce k prostudování písemných materiálů přednesl starosta města návrh rady města uložit starostovi jednat se všemi vlastníky vodovodů v místních částech Starého Města a zajistit přípravu smluv o smlouvách
budoucích s vlastníky vodovodů. Starosta města upozornil, že v případě převzetí vodovodu do vlastnictví města se město vystavuje sankcím ze strany kontrolních orgánů (životní prostředí, hygiena apod.).
Ing. Ludovít Ovčiarik poukázal na špatnou kvalitu vody ve Stříbrnicích a na častou poruchovost vodovodního řadu pro jeho špatný technický stav. Přednostně chce řešit vodovod ve Stříbrnicích a nebrat v úvahu globální řešení problémů s vodovody v ostatních místních částech. Je nutné převést vodovod Stříbrnice do majetku města, pokud k převodu nedojde, Stříbrnice se zavřou. Město může získat dotaci a místní podnikatelé mohou pomoci s dofinancováním výstavby nového
vodovodu.
Ing. Ladislav Trčka řekl, že emotivní rozhodnutí nebývají správná. Není znám technický stav vodovodu, město nemá finanční prostředky. Účelným řešením bude zahrnutí širšího celku než jen místní části Stříbrnice. Musí se také vzít v úvahu
vlastní ekonomika provozu a cena vody.
Ing. Bořivoj Chytka souhlasí s názorem Ing. Trčky. Problémy s vodou jsou i v Kunčicích, Chrasticích, Nové Senince. Za všechny uvedl příklad rekonstrukce domu v Chrasticích Ing. Karlem Matějem, který problém s vodou vyřešil vykopáním vlastní studny.
Je nutné komplexní posouzení, nepřipustit jen lokální řešení. Dotace jsou dostupnější v rámci většího projektu. Doporučil též zvážit možnost provozování vodovodu ve Starém Městě městem.
Ing. Ovčiarik uvedl, že pokud bude vlastníkem vodovodu město, provozování vodovodu si ve Stříbrnicích zabezpečí sami.
Ing. Vladimír Černín připomněl, že vlastník Ing. Dušan Juříček nabízí bezúplatný převod vodovodu, tudíž ho může převzít kdokoliv. Do diskuse členů zastupitelstva města vstoupil občan Stříbrnic pan Jaroslav Martinec a řekl, že jeden soukromý vlastník vodovod již provozoval s výsledkem, který dnes zastupitelstvo řeší. Podle jeho názoru musí být vlastníkem vodovodu město.
Ing. Chytka informoval, že se zaobíral problematikou současné nedostatečnosti vodního zdroje. V minulosti vodovod plně
zabezpečoval dodávky vody do dvou kravínů a jedné odchovny mladého dobytka, kde byl ustájen jeden tisíc kusů skotu, jeden kus spotřeboval denně cca 60 litrů vody a k tomu je třeba ještě přičíst spotřebu vody občany. Vodní zdroj byl dostačující. Ve Stříbrnicích se prováděla v posledních letech demolice objektů. Nedošlo k poškození vodovodního řadu? Nevytéká někde voda? I zde může být problém. Vodovod byl postaven pro odběr užitkové vody. Je potřeba zadat zpracování studie k roztříštěnosti odběrních míst, zjistit, zda je výhodnější odebírat vodu z hnízdových studní nebo vybudovat nový vodovod.
Ing. Chytka navrhl uložit radě města zadat zpracování odborné studie k tomu, aby se vědělo, který z uvedených způsobů je nejreálnější a ten uskutečnit. Tento návrh platí pro všechny místní části Starého Města. Pan Adolf Tylich žádá o zahrnutí do studie i sídliště 1. máje ve Starém Městě. Ing. Vojtěch Doležal hovořil o složité právní situaci a krocích vedoucích k získání dotace.

Ing. Trčka upozornil, že místní občané dosud nebyli zvyklí za dodávku vody platit. Po vybudování vodovodu má cena vody zajistit návratnost investice. Občané si mohou s ohledem na případnou vysokou cenu vody budovat vlastní studny.
Paní Ladislava Rogoňová podotkla, že ne všichni občané mají finanční prostředky na vybudování vlastních studní.
Dle názoru Ing. Ovčiarika jsou Stříbrnice prioritou. Občan Stříbrnic Ing. Radoslav Vokůrka řekl, že je třeba posouzení vést současně s rozvojem místní části. Chalupáři v poslední době přistupují k budování vlastních studní. Podle pana Jiřího Kampa by měla být do řešení problému se zásobováním vodou zapojena VHZ a. s. Šumperk. Pan Tylich konstatoval, že VHZ a. s. provozuje pouze lukrativní zdroje, ostatní řeší jiné subjekty. Dle názoru ing. Černína je zapojení VHZ a. s. zdlouhavé. Vlastník vodovodu ve Stříbrnicích ing. Dušan Juříček oznámil, že dosud nesepsal se žádným provozovatelem smlouvu.
Ing. Ovčiarik znovu konstatoval, že vodovod ve Stříbrnicích je nevyhovující. Bude se zpracovávat studie. V jakém časovém horizontu a zda vůbec může město obdržet dotaci.
Ing. Doležal odpověděl, že ing. Adler s týmem spolupracovníků zpracovávají již druhým rokem plány pro zásobování vodou, kam bylo zahrnuto i Staroměstsko a Hanušovicko. Dokončení se předpokládá v listopadu letošního roku, jejich projednávání potrvá několik měsíců. Již proběhla jednání s dotčenými institucemi. Město dosud nevkládalo vlastní finanční prostředky, jedná se o služby hrazené státem. Dotační tituly jsou stavěny na větší celky, parametry stanovuje vydaná směrnice. Dotace se poskytují na 75 % vynaložených nákladů, po vstupu do EU budou činit 80 – 85 %. Fondy poskytující tyto dotační tituly jsou pomalé. Lze na něj dosáhnout až po 2 letech po zahájení stavby. V případě odstranění stávajícího problému ve Stříbrnicích by se jednalo o náklady 10 – 12 mil. Kč. Řešením by mohla být dočasná pomoc, kdy by se provedla hygienizace jímání. Její realizace by proběhla po zimním období. Celý problém by mohl být vyřešen do 2 let.
Ing. Ovčiarik konstatoval, že slyší první konkrétní řešení s časovým horizontem a považuje je za reálné. Další diskuse členů zastupitelstva města a občanů Stříbrnic se týkala současného technického zabezpečení provozu vodovodu ve Stříbrnicích. Ing. Černín by ponechal řešení provozování vodního zdroje státu cestou pověřeného Městského úřadu
v Šumperku, Krajským úřadem Olomouckého kraje v Olomouci. Při hlasování zastupitelstvo města neschválilo okamžité převzetí vodovodu ve Stříbrnicích od Ing. Dušana Juříčka, bytem Staré Město, sídl. Budovatelů č. 400, do majetku
města. Zastupitelstvo města uděluje starostovi města mandát pro jednání s firmou SEWACO Brno pro řešení vodovodů a kanalizací a ekologických zátěží za účelem získání dotací. Dále starostovi města ukládá zajistit přípravu smluv o smlouvách budoucích s vlastníky vodovodů a kanalizací ve Starém Městě i v místních částech o převodu těchto zařízení na město a ukládá starostovi projednat možnost převodu vlastnictví vodovodů a kanalizací ve Starém Městě od VHZ
a. s. Šumperk zpět na město.

Ze zasedání rady města ze dne 3.5.2004

13) U vodovodu v Chrasticích je vodojem v majetku a. s. Ligra a jímací zařízení a čerpací stanice v majetku družstva Live Green Area. Vodovod včetně těchto staveb a vodovod na sídlišti máje ve Starém Městě byly zahrnuty do konkurzní podstaty a.s. Ligra Staré Město. Rada města doporučuje, aby byly do konkurzní podstaty vzaty všechny vodovody a kanalizace bývalého majetku a. s. Ligra. V návaznosti na projektovou dokumentaci rekonstrukce kanalizace ve Starém Městě je nutné nechat zpracovat projekt kanalizačních přípojek.

Obdrželi jsme odpověď č.j. MSTM 1933/2022 od MěÚ Staré Město z níž vyplývá, že stávající vodovod asi stále nemá jakoby majitele ale lidem z kohoutku voda teče. Dle sdělení občanů se za vodu neplatí. Dřív se platilo státnímu statku složenkami, potom se na majitele nějak zapomnělo. Tak se holt postaví vodovod nový, za asi 75 mil. Kč. Spoluúčast města měla být ve výši asi 36 mil. Kč.