V Nové Senince lze objevit pár velmi pěkných míst se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů. Především zde je, nebo byla největší a vpodstatě i jediná velká populace orchideje pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) ve správním obvodu města Staré Město (pod Sněžníkem) čítající 140 až 180 kvetoucích jedinců. Na témže místě lze nalézt nižších pár desítek vemeníků dvoulistých (Platanthera bifolia) a současně s nimi jsou zde vratičky měsíční (Botrychium lunaria). Všechny jmenované rostliny jsou v různé míře závislé na výživě mykorhizními houbami.

Na jiných místech v údolí v těsné blízkosti Nové Seninky byly zdrojovky (Montia fontana agg.). Bohužel rostly v brodech řídka užívaných obslužných cest a překážely v příjezdu k novému staveništi. Další zdrojovky byly zničeny tvorbou odvodňovacích rýh a zasypáním v zadní části Nové Seninky. Zbytek populace může být velmi rychle zničen další novou výstavbou.

Na dvou krásných místech rostou zákonem nechráněné suchopýry úzkolisté (Eriophorum angustifolium). Na prvním z nich jsou s nimi společně prstnatce májové (Dactylorhiza majalis) a na druhém zdrojovky hladkosemenné pravé (Montia fontana s. str.). Potkali jsme zde minimálně jednu užovku obojkovou a nepochybně jsou zde i zmije obecné (Vipera berus).

Na podmáčených místech lučních pramenišť ale i zčásti zalesněných podmáčených plochách lze potkat střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus).

Je zde také drobná populace tetřívka obecného, která zde byla posílena uměle odchovanými kuřaty.

Podhorská kostřavovo-trojštětová louka na Javořině v roce 2017 se 140–180 kvetoucími exempláři pětiprstky žežulníku, dále s vemeníky dvoulistými a vratičkami měsíčními (fotografie ze dne 25. 5. 2018). Na obrázku dole je stejná lokalita z větší vzdálenosti v roce 2019 se staveništěm, viz č.j. KUOK 94055/2018, Sp.Zn: KÚOK/92927/2018/OŽPZ/7498. Srovnej NDOP ID 44373673, 44373641 a 44373681 dokladující původní stav s záznamem 47726500 a dalšími negativní záznamy z této plochy. Louka byla posekána těsně po odkvětu rostlin na začátku července 2018 a obdobně v roce 2019. V předchozích letech byla louka sekána mezi 6. a 10. srpnem. V roce 2019 bylo možné dohledat jen asi 40 % exemplářů pětiprstek (které byly sterilní nebo měly alespoň nasazeno na květ) ve srovnání s rokem 2017, kdy byly evidovány jen kvetoucí exempláře. Skutečně kvetoucích bylo v červnu 2019 jen asi 15 exemplářů, ostatní byly před tím buďto utrženy anebo ukousnuty (bez pobytových znaků spárkaté zvěře). Na lokalitě se ale vyskytují také např. majky svraštělé, obecné a fialové, různé druhy čmeláků a zemních včel rodů Halictus a Lasioglossum, v této nadmořské výšce se zde objevila v minulých letech i kudlanka nábožná. Na sousední parcele bylo možné zastihnout pár sluk lesních, na jaře samce tetřívka obecného a na podzim jeho samici na okraji lesa. V oblasti je i včelojed lesní a i letos zde vyhrabával hnízda čmeláků.
Stejná lokalita z větší vzdálenosti v roce 2019 se staveništěm a strženou populací vratiček měsíčních (Botrychium lunaria). Několik jedinců orchidejí pětiprstek žežulník a vemeník dvoulistý bylo předtím přesazeno (v následujícím roce z nich vyrostly jen drobné zmrčené rostliny a v dalších letech nejspíš zahynuly — potřebují totiž k výživě houby).

Informační tabule pro veřejnost, umístěná na nepřístupném místě (viz GPS 50.20889N 16.93115E), jako formální argument dokládající prý významný veřejný zájem na výstavbě chaty, který prý převažuje nad zájmy ochrany přírody. Realizace cedule umožnila vydání výjimky dle §56 zák. č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro dva zákonem chráněné druhy rostlin pětiprstka žežulník a vemeník dvoulistý (přesazením na nevhodné místo do míst s konkurenčně silnou Poa chaixii do blízkosti vysázené řady smrků bez předchozí analýzy) . Viz též obrázky výše a č.j. KUOK 94055/2018, Sp.Zn: KÚOK/92927/2018/OŽPZ/7498.
Vratička měsíční (Botrychium lunaria).