Dolní Morava a její okolí v posledních 15 letech razantně zvyšuje plochu zástavby na úkor historických podhorských luk. Oblast je sice největší vyhlášenou Ptačí oblastí Králický Sněžník v České republice ale tento druh územní ochrany je vnímán jako ten nejslabší a je prakticky k ničemu. Jaké cenné přírodní krásy lze nalézt na Dolní Moravě jsem shrnuli ve článku Zbytky cenné a krásné přírody na Dolní Moravě.

Česká Televize - Nedej se! atrakce na úkor přírody
Reportáž o ničení zákonem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin i jejich stanovišť v obcích Dolní Morava a Staré Město pod Sněžníkem (místní části Stříbrnice, Hynčice pod Sušinou a Velké Vrbno). Zničeny byly zejména orchidejové louky a místa, která využíval například chřástal polní a jasoň dymnivkový. Ptačí oblast Králický Sněžník je zjevně jen malůvka na cáru papíru, který nemá v praxi valnou hodnotu. Odvysíláno dne 25. 9. 2022, natočeno okolo 25. května 2022.
Letecký snímek z 15. 8. 2021 s oblastí resortů na Dolní Moravě z portálu mapy.cz. V pravém horním rohu je vrchol hory Slamník, v levém spodním rohu je resort U Slona. V horní části je hotel Vista. Východně od něj vzniká nádrž na zasněžování I. Nádrž na zasněžování II na snímku vidět není, vzniká nalevo od středu snímku v místě vykáceného lesa.
Letecký snímek z 15. 8. 2021 s oblastí resortů na Dolní Moravě (vlevo), Hynčicích pod Sušinou a ve Stříbrnicích (oba napravo od středu snímku) z portálu mapy.cz.
Výřez z výkresu změn ÚP číslo 8.
Výřez z výkresu změny ÚP číslo 8, resp. z navazujících hodnocení vlivů na životní prostředí vypracovaných J. Losíkem. Ph.D. pro EMPLA AG, s.r.o.
Výřez z výkresu změny ÚP číslo 8 velkokapacitní parkoviště (plocha P červeně orámovaná) a vodní nádrž na zasněžování II (bleděmodře orámovaná). Hotel Vista je v tmavě fialové ploše, záměry výstavby dalších ubytovacích kapacit ve svahu pod ním jsou orámovány žlutě SZ od Visty. Parkoviště i vondní nádrž pro zasněžování II se již realizují.
Parcela 5651/1 v k. ú. Velká Morava o velikosti 9,1 ha na které již probíhá výstavba “vodní nádrže pro zasněžování II.” a plocha 0,95 ha parkoviště. Podkladní letecký snímek je z 30. 7. 2020 a je dosti neaktuální. Pozemek asi prodaly Lesy ČR, s. p. i s lesem, který ho následně vykácel.
K projektu posuzovatel vlivů na životní prostředí Jan Losík, Ph.D. uvádí: “Vodní nádrž (o objemu do 100. 000 m3) pro zasněžování na pozemku p. č. 5651/7 v k. ú. Velká Morava. Rozloha plochy je 3,93 ha. Dotčená plocha výstavbou 10 ha.
Kumulativní negativní vliv je dán nahrazením lesních porostů se všemi jejich přírodními funkcemi technickou stavbou. Jedná se o relativně velký zábor lesních pozemků ve spodní části svahu, který se však nachází na ploše, která je v současné době vykácena z důvodu kůrovcové kalamity. Vzhledem k tomu, že vodní nádrž bude celoročně zavodněna na provozní hladinu o ploše 16 150 m2 s objemem vody do cca 85 000 m3, dojde tak k žádoucímu zadržování vody v krajině. V zimním období bude voda z nádrže po krátkou dobu využita pro zasněžování
a během celého roku k rekreačním účelům. Odpar z vodní plochy bude pozitivně působit na okolní mikroklima, a tím i na porosty v okolí.
Umístění nádrže je důležité i z hlediska odběru požární vody pro případné lesní požáry. Odběrné místo požární vody je součástí projektu, resp. čerpací stanice umístěné v hrázi nádrže. Na záměr již bylo vydáno pravomocné vodoprávní povolení. Veškeré plochy lesního pozemku okolo nádrže budou zalesněny novou výsadbou.
Plocha pro parkování na pozemku p. č. 5651/7 v k.ú. Velká Morava. Rozloha parkoviště bude 0,95 ha. Na lesním pozemku je v současné době holina po odtěžení smrkové monokultury v důsledku kůrovcové kalamity. Zájmová plocha není v současnosti zalesněna. Z tohoto důvodu nedojde při realizaci parkovací plochy k negativnímu vlivu přímo na lesní porosty. Negativní vliv bude spočívat ve zmenšení plochy lesního biotopu, který bude nahrazen stavbou.” (viz PAK943, hlavní dokument s posudkem na straně 104). K tomu lze dodate, že kůrovec zde neřádil ale řádily zde pily a bagry již v roce 2020, viz naše fotografie. Tím pádem, Losíkovo hodnocení z dubna 2022 je zvláštní.
V roce 2021 byla řešena činnost společnosti SNĚŽNÍK, a. s. prováděná v rámci rozšiřování lyžařského a rekreačního areálu v obci Dolní Morava. V zimním a jarním období na začátku roku 2021 došlo k odstranění lesního porostu o ploše přibližně čtyři hektary, poté k sejmutí a dočasné deponaci hrabanky, následně odstranění pařezů a kořenů pomocí těžké techniky a ke zpětnému navrstvení hrabanky, a to v ptačí oblasti Králický Sněžník a biotopu několika zvláště chráněných živočichů druhů jeřábek lesní, kos horský, zmije obecná a slepýš křehký, bez výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů a souhlasu k činnosti v uvedené ptačí oblasti, vydaných příslušným orgánem ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že se případ týkal i porušení zákonných předpisů na úseku ochrany lesa, byla věc řešena v součinnosti s oddělením ochrany lesa a ve společném řízení byla společnosti SNĚŽNÍK, a. s., uložena pokuta 500 000 Kč, společnost se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala k MŽP. [Výroční zpráva ČIŽP za rok 2021.pdf]
Pohled na Dolní Moravu z roku 2022. Severozápadně od středu snímku je Nádrž na zasněžování II a nad ní rozsáhlé parkoviště.
Parcela č. 5560/1 v k. ú. Velká Morava, kde má být dle změny ÚP číslo 8 další velkokapacitní parkoviště. Podkladní letecký snímek je z 30. 7. 2020 a je dosti neaktuální.
Výřez z výkresu změny ÚP číslo 8 s dalším velkokapacitním parkovištěm (pod číslem 1). Dále další rozsáhlá výstavba s bytovými domy na ploše označené číslem 7 na cenných horských loukách aktuálně užívaných chřástalem polním na pozemcích p. č. 5561, 5573 a 5531 v k. ú. Velká Morava.

Letecký snímek ČÚZK s pohledem na Vodní nádrž na zasněžování II na Dolní Moravě z 19. 7. 2022. V pravé čtvrtině snímku je takzvané Rozšíření lesní cesty z roku 2020, s šírkou realizace až 65 m (nebylo posuzováno v rámci EIA).

Chronologické řazení záměrů na Dolní Moravě


2007 PAK335 Výstavba polních cest v k.ú. Malá Morava


2008 OV6048 Rekonstrukce SKI areálu Sněžník (chata Marcelka a nová čtyřsedačková lanovka)

Zpracovatel průzkumů uvádí nálezy

Projekt: SKI AREÁL SNĚŽNÍK, DOLNÍ MORAVA
Biologické hodnocení: Zpracovatelé: Mgr. Stanislava Čížková, RNDr. Jiří Veselý

Zpracovatel dokumentace: RNDr. Jiří Veselý
Datum zpracování Biologického hodnocení, resp. dokumentace: 2. 12. 2006 (přitom titulní stránka uvádí prosinec 2006, duben 2007), resp. 12.12.2006

Během botanického průzkumu byl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt … Aconitum variegatum (§3, C3). Druhy Aconitum plicatum (§3, C3, WORLD-R) a Taxus baccata (§3, C2), u kterých je zaznamenán stupeň ochrany byly v zájmovém území záměrně vysázeny jako okrasné druhy.

Podél cesty k vleku (pod sjezdovkami) … několik jedinců druhu Aconitum variegatum (C3, §3).

Chráněné druhy plavuníků – Diphasiastrum issleri a Diphasiastrum complanatum se vyskytují při okraji lesního komplexu se severněji situovanou sjezdovkou, na narušených plochách nezapojených vysokou vegetací. Četnější populace rostou na severnější sjezdovce hlavněv místech, kde se projevuje eroze půdy. Ohrožené druhy Lycopodium annotium a Abies alba zaznamenáme v malých enklávách zájmového lesního komplexu. Druh Tephroseris crispa roste především ve vlhčích partiích vyšší nadmořské výšky, na plochách, kde není vyvinuto keřové a stromové patro.

Zmije obecná (Vipera berus) Na lokalitě zjištěna přítomnost tohoto druhu.

Ze stanoviska č.j. 20108/ENV/08 ze dne 14. 3. 2008 uvádíme:

 • kapacita max. 2400 os./hod
 • Podmínka 1: … s tím, že nebude řešena žádná úprava stávajícího prostorového vymezení sjezdovek s výjimkou prostoru mezi dolním koncem sjezdovky „A“ a stávajícím objektem Marcelka a ani žádná změna sezónního provozu z hlediska provozovaných aktivit sjezdového lyžování a žádná změna mimosezónního provozu a údržby stávajících sjezdovek
 • Podmínka 14: Časový plán a POV horní stanice lanovky stejně jako plán výstavby hlavní trasy konzultovat se Správou CHKO Jeseníky s tím, že k dopravě na staveniště bude použita přednostně vojenská silnice ze Sklenného. V dalším stupni projektové dokumentace ověřit přesnou polohu populace oměje pestrého vzhledem ke stavebním objektům záměru (manipulačním prostorům pro výstavbu) a v případě zjištění kolize s polohou populace zajistit její transfer na vhodnou lokalitu mimo dosah stavebních objektů záměru.
 • Podmínka 26: Při přípravě průseku pro lanovku neurovnávat terén, nepřemisťovat kameny, kromě místa výstavby sloupů.
 • Podmínka 30: Zajistit důslednou rekultivaci všech stavbou zasažených prostor ů včetně vrácení původní zeminy z výkopu rýhy pro kabely na místo.
 • Podmínka 44: Prostor areálu ani jeho za řízení (včetně lanovky) neposkytovat pro konání hromadných sportovně rekreačních akcí, které předpokládají pohybú častníků do plochy NPR; tuto okolnost promítnout do provozního řádu areálu pro období po uvedení lanovky do provozu
 • Podmínka 45: Zahájení letního provozu lanovky řešit nejdříve ve třetí dekádě června s tím, že provoz bude organizován pouze nespojitě v časových intervalech, dojednaných s orgány ochrany přírody, tyto intervaly budou součástí nového provozního řádu areálu pro letní provoz. Konkrétní harmonogram letního provozu nové lanovky projednat s orgány ochrany přírody.
 • Podmínka 46: Do provozního řádu nové lanovky zapracovat zákaz přepravy kol a tento striktně dodržovat.
 • Podmínka 49: V rámci zasněžování vyloučit používání aditiv, která by mohla ohrozit kvalitu vody při tání umělého sněhu nebo ovlivnit druhovou rozmanitost ekosystémů trvalých travních porostů. Ke zkušebnímu provozu modernizovaného areálu předložit provozní řád zasněžování, pokud dojde k úpravě nebo rozšíření stávajícího systému.
 • Podmínka 56: V rámci údržby svahů sjezdovek podporovat rozvoj xerofytních a výsušných stanovišť při okrajích sjezdových svahů; dále podporovat rozvoj všech biotopů a stanovišť při okrajích sjezdovek a v přechodových ekotonech k lesu, umožňujících zachování, případně rozvoj populace plavuníků.
 • Podmínka 57: V rámci provozního řádu nové lanovky zajistit, že nebude umožněn večerní ani noční provoz tohoto zařízení.
 • Podmínka 58: Večerní lyžování ve SKI areálu Sněžník i po uvedení nové lanovky do provozu zachovat maximálně ve stávajícím rozsahu s tím, že jakékoli jeho rozšiřování, ať časové, či prostorové, není slučitelné s polohou areálu v kontaktu se zvláště chráněným územím přírody.
 • Podmínka 59: Nadále vyloučit ve SKI areálu Sněžník jakékoli mimosezónní využití sjezdových tratí ve vegetačním období, zejména pro sportovní, rekreační či jiné komerční aktivity, s výjimkou běžné údržby sjezdových svahů a managementu biotopů.
 • Podmínka 60: V kulturách a mlazinách obklopujících odlesněné plochy postupně řešit intenzivní výchovné zásahy pro dostatečné vytvoření porostního pláště s tím, že v OP NPR tyto zásahy budou konzultovány s příslušným orgánem ochrany přírody ve smyslu opatření, navrhovaných Plánem péče o NPR Králický Sněžník.

2008 MZP203 Rektreační středisko pod Horskou službou, Dolní Morava

2008 OV6067 Lyžařské středisko SKI centrum II. etapa


2008 OV6090 Lyžarské středisko SKI centrum III. etapa

¨

2009 PAK445 Hotel Klepáč


2010 Lanová dráha LD1


2010 PAK462 Lokalita Ovčín – výstavba rodinných domů (zrušeno)


2011 PAK525 Lokalita Ovčín – výstavba rodinných domů


2012 OV6136 Centrum turistického ruchu Dolní Morava (areál Sněžník) – Modernizace sjezdové trati A (plocha č. 3)

 • Podmínka 32: V přípravné fázi případných dalších budoucích dílčích záměrů v areálu Sněžník a v areálu U Slona pojmout všechny tyto budoucí dílčí záměry (výhledové záměry) pro účely zařazení dle přílohy č. 1 k zákonu jako jeden komplexní záměr tak, aby v dalších postupech dle zákona mohly být vlivy takového záměru posouzeny komplexně včetně všech souvislostí a kumulativních vlivů jednotlivých dílčích záměrů vzájemně a včetně kumulativních vlivů záměru se záměry již existujícími.
  1. Tato podmínka není plněna. Záměr kabinová lanovka, sjezdovka F i výstavba apartmánů v blízkosti dolní stanice uvažované kabinové lanovky by měly být posuzovány současně (apartmány v současné chvíli nejsou ani posuzovány v procesu EIA !!!!!!).
 • Součástí uvedeného zjišťovacího řízení (Modernizace sjezdové trati A) je i vyjádření České inspekce životního prostředí OI Hradec Králové (str. 5 dokumentu): “Dále vyjadřuje (ČIŽP Hradec Králové) zásadní nesouhlas s předpokládanými dalšími budoucími záměry, které jsou v oznámení nastíněny. Uvádí, že je nevhodné postupné předkládání dílčích záměrů, což může vést k nedostatečnému nebo nesprávnému vyhodnocení kumulace vlivů těchto dílčích záměrů v porovnání s případem, kdy by byl ucelený záměr posouzen jako celek.

2017 OV6230 RELAX SPORT – Dolní Morava (sjezdová trasa E, zasněžování a bobová dráha)

Citace z Závazného stanoviska č.j. MZP/2017/550/794, sp. zn. ZN/MZP/2017/550/31 ze dne 11. 12. 2017

Účelem záměru „RELAX SPORT – Dolní Morava“ není navýšení návštěvních kapacit, ale pouze zajištění žádoucích bezpečnostních prvků a posílení komfortu v poskytovaných službách. Předmětem záměru je sjezdová trať – E, která je navržena jako přejezdová mezi stávajícími sjezdovými tratěmi pro zajištění bezpečnosti méně zkušených lyžařů. Bobová dráha je doplňována k posílení dopravní obslužnosti stávajících turistických atrakcí v areálu (Stezky v oblacích, “SVO”), její provoz bude vázán takřka výhradně na provoz SVO, časově i kapacitně.

Z výstupů provedené lesnické studie vyplývá, že riziko destabilizace lesních porostů při plánovaném odlesnění části stávajících mlazin a tyčkovin je nízké; šířka průseku pro sjezdovou trať většinově nepřesahuje výšku vzrostlých porostů, v pasekách a mlazinách je riziko rozvrácení porostu nízké.

Z hlediska krajinného rázu a stávajícího funkčního využívání území stavba zapadá do krajiny a respektuje stávající koncepci a uspořádání krajiny. Stavba bobové dráhy nebude umístěna na vizuálně exponovaném místě, zatímco stavba sjezdové
trati E, navržené ve vyšších partiích svahu, se bude negativně projevovat v exteriérovém prostoru západního svahu hřebene jižně od Stezky v oblacích ke kótě Lanovka – vyhlídka, kde se při západních pohledech přes údolí (od rozhledny Klepáč) a jižních pohledech na hřeben může lokálně projevit i jako silný vliv. Jinak se vzhledem k jejímu situování (směr spíše „vrstevnicový“) a poměrně úzkému profilu, není z většiny pohledových míst v zástavbě obce a jejího blízkého okolí téměř vizuálně rozpoznatelná, a tudíž nebude ve většině pohledů do krajinné scenérie představovat významnější zásah do krajinného rázu zájmového území. Nebude ale představovat novou dominantu krajinné scenérie, poněvadž pohledově doplňuje již existující podobné stavby (linie, pásy) v okolí.

Problémem lokality Sněžník jako celku je však stávající kumulace řady objektů a rekreačních aktivit na relativně malém prostoru, takže poslání přírodního parku je v místě již narušováno. V této souvislosti byl oznamovatel požádán o bližší vysvětlení otázky, zda uvedením nové bobové dráhy nedojde k výraznějšímu nárůstu návštěvnosti lokality a z doplnění podkladů vyplývá, že nová bobová dráha bude prioritně sloužit k přepravě návštěvníků stezky v oblacích (SVO), od chaty Marcelka k chatě Slaměnka, a také pro zajištění dopravy zpět ze SVO do výchozího místa u chaty Marcelka. Stávající lanová dráha totiž není schopna bez dlouhých front přepravit nárazově všechny návštěvníky, kteří nechtějí jít pěšky. Prodej vstupenek na BD bude probíhat převážně ve spojitosti s návštěvou SVO tj. vstupenka na SVO bude prodávána současně s dopravou k SVO a návštěvník si vybere, zda pojede lanovkou nebo bobovou dráhou. Z výše uvedeného je zřejmé, že posuzovaná BD nevyvolá zvýšení návštěvnosti, neboť bude využívána návštěvníky SVO jako přepravní dopravní zařízení pro posílení dopravní obslužnosti stávající turistické atrakce SVO.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Vyjádření k posudku č.j. 3270/OM/17 ze dne 13.11.2017
AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky souhlasí s posudkem na dokumentaci EIA v souvislosti s místem, kde bobová dráha zasahuje do ochranného pásma NPR Králický Sněžník bez připomínek.

 • Podmínka 4: Nejdéle v dokumentaci pro stavební povolení rozpracovat řešení podoby sítí, které budou instalovány v některých úsecích bobové dráhy z důvodu prevence úrazů ptáků před nárazem do konstrukce dráhy, které bude odsouhlaseno, s ohledem na minimalizaci ovlivnění ptáků, orgánem ochrany přírody a AOPK ČR, regionálním pracovištěm Olomoucko. Jako základ návrhu záchytných sítí použít širší provazy světlých barev (např. bílé, oranžové), které budou po 20-30 cm protkány pruhy pro zvýraznění přítomnosti sítě s tím, že bude nezbytné zvýraznit horní a dolní okraj sítí. Dále rozpracovat označení pilířů bobové dráhy třepotajícími se fáborky, které ptáky na přítomnost bobové dráhy upozorní.
 • Podmínka 5: V posledním vegetačním období před zahájením stavebních prací a přípravy území zajistit aktuální biologický průzkum přímo dotčených ploch (trasa bobové dráhy a trasa sjezdové trati E a jejich okolí, kde bude prováděna stavební činnost a přístupové cesty stavební techniky).
 • Podmínka 14: Důsledně zajistit, že při stavbě a jejím provozu nebude poškozován sousední lesní porost a na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební či jiný materiál.
 • Podmínka 15: Připravit a realizovat systém příčných přírodě blízkých odvodňovacích kanálů ve svahu sjezdovky E a v koridoru bobové dráhy, dále pro snížení eroze uplatnit zásadu maximálního zkrácení bezporostního období a technických opatření ke snížení eroze během výstavby (na plochy bez vegetačního krytu umístit mechanické zábrany – větve, uchycené sítě, případně geotextilie apod.).
 • Podmínka 19: Odlesnění realizovat s ohledem na míru přístupnosti konkrétní plochy strojovou a ruční technikou s vazbou na přiblížení odkácené dřevní hmoty na dobře přístupná „odvozová místa“ (toto předem dojednat s příslušnou lesní správou a AOPK), odkud tato hmota bude odvezena k dalšímu zpracování.
 • Podmínka 20: Odpařezování plochy po odlesnění řešit pomocí kráčejících bagrů a dozeru, preferovat dle podmínek pro příčný profil a terénní konfiguraci sjezdovky E odfrézování na úroveň terénu před vytrháváním; pařezy a klest z porostů zpracovat a drtit v přístupných prostorech; takto zpracovaná hmota bude následně rozprostřena na plochu po odlesnění sloužící jako humus k následnému zatravnění.
 • Podmínka 21: Terénní úpravy ploch po odlesnění a odpařezování realizovat formou skrytí svrchního půdního krytu, s následným vyrovnáním terénu sjezdové trati a opětovným pokrytím svrchním půdním krytem. [Navrhovaná dikce podmínky zavazuje zhotovitele a technický dozor investora k tomu, aby skutečně preventivně zabránil případné likvidaci hrabanky a povrchové vrstvy lesních půd při těchto úpravách.]
 • Podmínka 25: Na základě zjištění aktuálního výskytu plavuně pučivé v navrhovaném koridoru výstavby bobové dráhy zajistit transfer plavuně pučivé mimo dotčené plochy do vhodných míst v rámci okolních lesních porostů. Z provedeného transferu vypracovat zápis se zákresy ploch, kam byly jedinci přesazeni, včetně fotodokumentace. Doporučený termín je říjen, tedy po dozrání výtrusů.
 • Podmínka 26: Zajistit, že narušené plochy v okolí výstupní a nástupní stanice bobové dráhy budou osety vhodným osivem místního původu s vyšším podílem kvetoucích rostlin (použití osiva získaného vydrolením sena z druhově bohatšího lučního porostu, konzultace s AOPK ČR). Pokud nastanou nepříznivé povětrnostní podmínky (dlouhé sucho, vymrznutí půdy apod.) bude k založení kvalitního travního porostu pravděpodobně nutné vydrolení sena opakovat i v následující vegetační sezóně. [garantuje použití autochtonního rostlinného materiálu pro dosevy a výsevy s ohledem na polohu řešeného záměru v blízkosti NPR Králický Sněžník (s částečným zásahem do jejího OP).]
 • Podmínka 29: Zabezpečit, že obnažený svah násypu podél průseku sjezdové dráhy, umístěný pod sjezdovkou, bude stabilizován výsadbou dřevin, jako je smrk ztepilý, buk lesní, jeřáb ptačí a jedle bělokorá a svah zářezu nad sjezdovou dráhou bude zatravněn, případně zadrnován.
 • Podmínka 31: Pro vytvoření nových úkrytů populací zvláště chráněných druhů plazů a savců zajistit na osluněných místech podél sjezdovky a při okraji průseku stávající lanovky navršení hromad kamenů v počtu 3 pro sjezdovou trať a tří podél trasy vleku pro boby na slunném okraji stávajícího průseku lanové dráhy. Kamenné hromady budou z kamenů o velikosti cca 10 cm až 50 cm s tím, že velikost každé hromady bude zahrnovat minimálně 6 m2 a cca 1 m na výšku.
 • Podmínka 33: Výkopy pro řešení zářezu sjezdové trati E, výkop rýhy pro pokládku sítí pro zasněžování případně pro zakládání podpěr bobové dráhy včetně výtažného vleku bobů řešit pomocí kráčecího bagru s odpovídajícím podílem ruční práce, se zvýšenou mírou volby šetrnějších postupů v obtížnějších prostorech s vyšší kamenitostí povrchu. [je novým požadavkem zpracovatele posudku jako prevence stavu, kdy po ukončení prací v terénu zůstávají plochy dotčené stavbou nerekultivovány, případně ponechány nežádoucí sekundární sukcesi invazních nebo ruderálních druhů rostlin.]
 • Podmínka 34: V kulturách a mlazinách obklopujících odlesněné plochy postupně řešit intenzivní výchovné zásahy pro postupné vytvoření porostního pláště, dále podporovat stávající zpevňující dřeviny v okrajích, případně co nejdříve provést výsadbu stabilizujících dřevin do nových porostních stěn, aby se obnovila stabilita lesa s tím, že tyto zásahy budou předem konzultovány s AOPK ČR a příslušnou lesní správou.
 • Podmínka 35: Zabezpečit, aby důvodu prevence ruderalizace území byly v rámci konečných úprav důsledně rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
 • Podmínka 36: Pro fázi výstavby smluvně zabezpečit ekologický dozor prostřednictvím odborně způsobilé osoby (nebo prostřednictvím odborně způsobilé nevládní organizace).
 • Podmínka 37: Provozní dobu sjezdové trati E umožnit jen v denní době po rozednění do soumraku, bez osvětlení trati, provoz bobové dráhy v letních měsících ukončit do 20:00 hod., v zimních měsících do soumraku, bez osvětlení. [je novou podmínkou zpracovatele posudku, která se týká omezení denní doby provozu obou zařízení, tvořící dílčí části posuzovaného záměru, z důvodu prevence případných požadavků na večerní (osvětlený) provoz, nebo z důvodu ukončení provozu ještě během světlé části dne. Jde i o prevenci rušivých vlivů na zvěř a další živočichy se soumrační či noční aktivitou. Jde tak i o částečnou reakci na některé připomínky obou nevládních subjektů během procesu EIA.]
 • Podmínka 39: Rozšíření zasněžovacího systému nových ploch nadále důsledně limitovat dodržováním stávajících kapacitních ekvivalentů odběrů pro stávající areál z vodního toku Moravy dle platných povolení MěÚ k nakládání s povrchovými vodami. [nesmí docházet z důvodu rozšíření zasněžování v areálu k nadlimitnímu odběru (ani živelnému) z toku řeky Moravy. Podmínkou je zajištěno, že jakékoli nároky nad povolený ekvivalent odběru by musely být znovu vyhodnoceny včetně dopadů na ekosystém toku.]
 • Podmínka 40: V rámci výroby technického sněhu nepoužívat žádné přísady (aditiva) chemické ani biologické povahy, minimálně z důvodu prevence ohrožení kvality vod při tání umělého sněhu.
 • Podmínka 41: Zajistit každoroční monitoring výskytu jeřábka lesního v okolí sjezdových tratí a bobové dráhy. V případě zjištění jeho výskytu a negativního ovlivnění jeho početnosti v okolí, budou přijata vhodná zmírňující opatření (omezení provozu bobové dráhy v termínu duben – květen, úprava provozního řádu – doba otevření, počet bobů). Pro stabilizaci svahu pod novou sjezdovou dráhou použít i jeřáb ptačí.
 • Podmínka 44: Při výskytu nepůvodních druhů rostlin, jako je např. lupina mnoholistá, šťovík alpský, š. tupolistý, kopřiva aj. zajistit tlumení těchto druhů odborným způsobem.
 • Podmínka 45: Pro fázi provozu instalovat informační tabuli, která jasně uvede, že lanová dráha vedoucí po „černé“ sjezdovce není vhodná pro rodiny s dětmi a méně zkušené lyžaře.

2017 OV6244 Domy pro rodinnou rekreaci Velká Morava (zrušeno)

2017 OV6249 Domy pro rodinnou rekreaci Velká Morava

Tři objekty, každý s 8 byty o celkové kapacitě 20 osob!? Záměr je situován na pozemcích parc. č. 5817, 5808 a 5796 v k.ú. Velká Morava. Celková plocha areálu 1 ha. Kvůli záměru byly (snad) přesazeny lilie cibulkonosné a měsíčnice vytrvalé.

Z floristického hlediska se posuzovaný záměr nachází na okraji zástavby, konkrétně na území smilkových trávníků, které dále navazují na lesní porosty Králického Sněžníku. Ve spodní části lokality se nachází fragment suťového lesa, s výskytem těchto chráněných druhů (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.): bledule jarní (Leucojum vernum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a lilie zlatohlavá (Lilium martagon). V území plánované výstavby se nachází silně ohrožený druh lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum) a ohrožený druh prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii).
Záměr bude mít ve smyslu cit. zákona vliv na porost bledule jarní (Leucojum vernum) o rozloze cca 1 m2. Z toho důvodu je nutné před realizací stavebních prací provést záchranný transfer v nivě Moravy.

Ve střetu se záměrem je měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). V této lokalitě se jedná o hojně rozšířený druh. I v případě, že nebude proveden záchranný transfer, nebude zásah do populace tohoto druhu v daném území nijak zásadní.

Na hraně svahu a v suťovém lese se nachází desítky jedinců lilie zlatohlavé (Lilium martagon). V místě dojde k menšímu výkopu, u kterého bude přítomen ekodozor, jenž provede jejich záchranný transfer.

V severní části dotčeného území byly zaznamenány 2 subpopulace lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum), u kterých lze s ohledem na biologii a ekologii druhu předpokládat možnost úspěšného záchranného transferu.

Roztroušeně se v předmětné lokalitě nachází prstnatec Fuchsův (Dactylorhíza fuchsii), který je v okolí velmi hojně zastoupen. Vzhledem k tomu, že zástupci z čeledi Orchidaceae hůře snášejí transfery a s ohledem na početné zastoupení tohoto druhu, kdy v území dojde pouze k okrajovému zásahu, není záchranný transfer nutný.

Posudek “OZNÁMENÍ EIA zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr OV6249” vypracovala Ecological consulting, a.s., Olomouc, Mgr. Zobač a RNDr. Jiří Grúz.

2017 OLK003S Návrh změny č. 1 Horní Morava


2017 PAK780 Parkoviště pod Klepáčem (zrušeno)


2017 PAK795 Letní provoz v areálu Větrný vrch


2018 PAK819 Parkoviště pod Klepáčem


2018 PAK824 Autokemp


2018 Již druhá noční show na Stezce v oblacích a grilovačka u chaty Slaměnka 4. 8. 2018 (na hranici NPR Králický Sněžník)


2019 ČIŽP udělila pokutu 330 tisíc korun společnosti SNĚŽNÍK , a.s. Provozovatel relax & sport resortu Dolní Morava, který vypouštěl z čistírny odpadních vod u Hotelu Vista nadlimitně znečištěné odpadní vody do řeky Moravy. Z další čistírny odpadních vod u objektu Penzion Dolní Morava vypouštěl do řeky předčištěné odpadní vody bez platného povolení. A dále při odběru vod z řeky Moravy pro zasněžování lyžařských areálů U Slona a Sněžník nedodržel minimální zůstatkový průtok v toku stanovený vodoprávním úřadem.


2020 Visutá lávka (Společné povolení MěÚ Králíky č.j. MUKR/18664/2019/OÚPSÚ/DN – 9/328.3/Pov ze dne 7. 2. 2020). Visutý most Sky bridge 721 – Vznikl poblíž horní stanice lanovky. Rozpětí má 721 m a je ve výšce 95 metrů nad údolím Mlýnského potoka a spojuje protilehlé hřebeny Slamník a Chlum. Uveden byl do provozu 13. května 2022. Reportáž České televize o visuté lávce na Dolní Moravě z 9. 5. 2022. Řízení EIA nebylo vedeno.


2020 „Rozšířená lesní cesta“, povolil MěÚ Králíky bez posouzení v procesu EIA

Prý 'rozšíření lesní cesty'. Masivní těleso o šířce asi 20 až 25 m, ale pokud vezmeme celkovou šířku terénních úprav dojdeme k rozsahu 40 až 60 m.
Prý ‘rozšíření lesní cesty’. Masivní těleso o šířce asi 20 až 25 m, ale pokud vezmeme celkovou šířku terénních úprav dojdeme k rozsahu 40 až 60 m. Nejviditelnější změna na svazích Slamníku.

2020 PAK867 Nad Slonem (zrušeno)


2021 PAK892 Apartmány Lokalita Nad slonem (fotogalerie z 20. 11. 2021 a fotografie luk na parc. 5652/1 s výsypkami vedle záměru PAK892 z 22. 5. 2022)

 • Lokalita Nad Slonem, Dolní Morava – jedná se o novostavbu deseti apartmánových domů, objektu centra, hřišť, bazénu a s tím spojené dopravní a technické infrastruktury. Celková kapacita parkovišť bude 159 parkovacích stání. Maximální počet ubytovaných bude 324 osob. Jedná se o parcely 5647/1, 5641/1 v k.ú. Velká Morava.

2021 PAK918 Čtyři domy (umístění záměru PAK918 Čtyři domy)

PAK918 Čtyři domy
Záměr PAK918 Čtyři domy (jihovýchodně od středu snímku) se plete s výstavbou nějakých jiných, podobně pojmenovaných “Čtyř domů” u silnice v údolí (novostavby v levém horním rohu). Severně od PAK918 asi bude další výstavba, viz nově zakreslená cesta.

2021 PAK007Q Změna č. 8. územního plánu obce Dolní Morava


2021-2022 PAK906 Sjezdova trať F a zasněžování dokončení propojení areálu Sněžník s areálem U Slona (viz Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, která byla vydána usnesením zastupitelstva obce Dolní Morava č. 71/2021 dne 6. 9. 2021.).
Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko EIA dne 21. 7. 2022 v PAK906_zaveryStan.pdf. Poučení: Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Tedy, v případném odvolání v rámci navazujícího stavebního řízení.

Trasa další sjezdové trati na Dolní Moravě, včetně umělého zasněžování a nouzového osvětlení. Projektovaly APC silnice s.r.o., 09/2019, výkres C.1.

Navazující řízení byla vypsána dvě. První bylo vypsáno 5. 10. 2022 pod sp. zn. MUKR/14093/2022 ale bylo po několika dnech 13. 10. 2022 staženo. Přihlásil se do něj Okrašlovací spolek čelákovický. Druhé bylo zahájeno 25. 10. 2022 a oznámeno na úřední desce dne 4. 11. 2022.
Dne 20. 12. 2022 zaslala ZO ČSOP Šumperk připomínky do navazujícího řízení č.j. MUKR/17189/2022/OÚPSÚ/DN „vydání společného povolení pro stavbu: Sjezdové trati – F, zasněžování na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 813 (lesní pozemek), 816/2 (lesní pozemek), 825 (lesní pozemek), 828 (lesní pozemek), 836 (lesní pozemek), 1059/15 (lesní pozemek), 1059/1 (lesní pozemek), 5651/9 (lesní pozemek), 5651/7 (lesní pozemek) a 5660/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Velká Morava.“, ve kterém odvolatel reaguje na podmínky uvedené v závazném stanovisku EIA ze dne 21.07.2022.
Dne 21.12.2022 se uskutečnilo ústní jednání spojené s místním šetřením, ze kterého stavební úřad sepsal protokol. Ústního jednání se zúčastnili zástupci stavebníka a zástupce stavebního úřadu. Při tomto jednání stavební úřad přítomné seznámil mj. s připomínkami odvolatele.

Rozhodnutím ze dne 18.01.2023, č.j. MUKR/1103/2022/OÚPSÚ/DN-7/328.3/Pov, sp.zn. MUKR/16588/2022, stavební úřad předmětnou stavbu povolil. Rozhodnutí bylo zveřejněno povinným způsobem dne 18.01.2023 a sejmuto dne 03.02.2023. ZO ČSOP Šumperk se písemností ze dne 17.02.2023, doručenou Městskému úřadu Králíky téhož dne, proti rozhodnutí odvolal.

Krajský úřad Pardubického kraje pod č.j. KrÚ 22903/2023/28/OMSŘI/Bk dne 6. 3. 2023 odvolání zamítl, spolek prý není účastníkem řízení. Proti rozhodnutí se nelze odvolat.


2021-2022 Vodní nádrž II v k.ú. Dolní Morava (na zasněžování), MěÚ Králíky, sp. zn. MUKR/14805/2020/OŽP/GS ze dne 1. 10. 2021 (fotogalerie z 22. 5. 2022). Vodní nádrž (o objemu do 100.000 m3) pro zasněžování na pozemku p. č. 5651/7 v k. ú. Velká Morava. Rozloha stanovišť dotčených realizací rozvojové plochy je 2,71 ha (viz Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, která byla vydána usnesením zastupitelstva obce Dolní Morava č. 71/2021 dne 6. 9. 2021.). Řízení EIA nebylo vedeno.


2022 Plocha pro parkování na pozemku p. č. 5651/7 v k.ú. Velká Morava. Rozloha stanovišť dotčených realizací rozvojové plochy je 0,95 ha. Řízení EIA nebylo vedeno.


2022 Apartmány pod hotelem (fotogalerie z 20. 11. 2021), hodnocení EIA asi nebude (96 lůžek ve 132 bytech, limit je pro povinné posouzení je 100 lůžek). V dubnu 2022 ale Ing. Plachý uváděl: “Apartmány pod hotelem – jedná se o záměr výstavby 6 apartmánových domů, které budou obsahovat cca 132 bytů. Součástí záměru je také cca 135 parkovacích míst. Záměr je ve fázi projekční přípravy.”. Tak to asi bude jinak. Bude se jednat o parcely 5676/1, 5684/15694 v k.ú. Velká Morava.


2022 PAK943 Kabinová lanovka Kabinová lanovka z areálu U Slona k chatě Slaměnka. Plocha je vymezena jako liniový koridor. Včetně ploch 2b, 2c, 2d, které jsou určené k využití jako sjezdové trati (viz Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, která byla vydána usnesením zastupitelstva obce Dolní Morava č. 71/2021 dne 6. 9. 2021.). Výstupní stanice bude zhruba na pozici 50.1504481N 16.8319308E. Dne 23. 6. 2022 MŽP — OVSS VI usnesením č.j. MZP/2022/550/698, sp. zn. ZN/MZP/2021/550/13 označilo stanovisko Krajského úřadu Pardubckého kraje ze dne 2. 2. 2022 pod č. j. 11130/2022/OŽPZ/Zi, které vyloučilo významný vliv záměru „Kabinová lanovka – Dolní Morava“ na ptačí oblast Králický Sněžník a na evropsky významné lokality, za protiprávní a navrhlo jej krajskému úřadu zrušit. Dne 21. 7. 2022 Krajský úřad Pardubického kraje vrátil dokumentaci záměru PAK943 k doplnění a přepracování.


2022 PAK961 Rekreační objekt Pod Slamníkem Další výstavba na horských trojštětových loukách. Jedná se o novostavbu rekreačního objektu se dvěma nadzemními bloky apartmánových domů A a B a veškerým zázemím a technickou a dopravní infrastrukturou včetně parkovacích ploch navržených pod úrovní zatravněného terénu. Součástí projektu je rozsáhlé podzemí propojují dvě nadzemní budovy. Celkový počet apartmánů je 51 pro maximální počet 96 lůžek, celkový počet parkovacích stání v podzemní hromadné garáži je 57. Jedná se o parcelu 5641/2 v k.ú. Velká Morava a tedy v těsném sousedství záměru “Apartmány Lokalita Nad Slonem“. Nová kanalizace z ČOV bude svedena do řeky Moravy. Provizorní ČOV má ústít do bobří tůně, vedle kvetou oměje pestré a lilie cibulkonosné. Kam s odpadní vytěženou horninou není jasné. V podzemí budou rozsáhlé zásobníky na vodu, jednak z vrtu na pitnou vodu, další na dešťovou a kanalizaci a požární. Biologický průzkum na louce zarostlé stařinou neměl velkou šanci získat reprezentativní výsledky.
Oznamovatel záměru: Rezidence pod Slamníkem s.r.o., Rokycanova 781/15, 779 00 Olomouc, IČ: 28613791,
po obdržení připomínek ve správním řízení (zejména od hygienické služby) žadatel žádost stáhl a řízení bylo UKONČENO/ZRUŠENO

2022 PAK958 Nová lokalita Horní Lipka Oznamovatel: KWEKU Holding, a.s., V Opletkách 985, 280 02 Kolín IV,
po obdržení připomínek ve správním řízení žadatel žádost stáhl a řízení bylo UKONČENO/ZRUŠENO


2023 Územní řízení pro pokládku VN kabelu a optického kabelu.

Dne 10. 2. 2023 bylo zahájeno územní řízení pro pokládku VN kabelu a optického kabelu. Celá trasa měří několik km a vede od Králík až na Dolní Moravu.

2023 PAK968 Rekreační objekt Pod Slamníkem Projekt je znovu na stole. Další výstavba na horských trojštětových loukách. Krajský úřad rozhodl, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování.

2023 PAK966 HORNÍ HEŘMANICE – KRÁLÍKY, NOVÉ VEDENÍ 2×110 kV.

2023 PAK943 Kabinová lanovka Již potřetí zkouší stavebník získat povolení po kabinovou lanovku, která by měla vozit i cyklisty na kopec. Opět dojde k zásahu do vemeníků dvoulistých, byť asi většina byla zlikvidována na druhé polovně roku 2022 a na jaře 2023, při přípravě a realizaci PAK906 Sjezdová trasa F a zasněžování (dřívě byl projekt označován jako Objízdná trasa F, víceméně pro nouzový odjezd slabších lyžařů). dle rukou psané poznámky do protokolu z šetření dne 21. 12. 2022 MěÚ v Králíkách stavebník o vemenících věděl a nesmělo se jim nic stát … a prý pod nimi byla dle výkresové dokumentace již existující infrastruktura elektrických kabelů a vodovodu (to těžko, to by tam ty vemeníky nebyly). Stávající monstrózní těleso vybudované v roce 2023 rozhodně není nějakou nouzovou odjezdovou trasou, ale jedná se o další až asi 50 m širokou sjezdovku s osvětlením, zhruba stejně široké jako horní část co yla občas opvažováa za trasu E, ale reaálně se jednalo o jakési “rozšíření stávající lesní cesty”. TERMÍN pro vyjádření do řízení EIA PAK943 jako vždy do 30 dnů, t.j. do 6. 10. 2023.

XXXX Wellness – SPA. Mělo by se jednat o parcelu 5651/8 v k.ú. Velká Morava, mezi hotelem Vista a parkovištěm vedle vodní nádrže na zasněžování II.


XXXX Plocha parkování na pozemku p. č. 5560/1 v k. ú. Velká Morava (viz Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, která byla vydána usnesením zastupitelstva obce Dolní Morava č. 71/2021 dne 6. 9. 2021.).


XXXX Lanová dráha 3 – jedná se o výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou lanovku ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou trať. Plocha je vymezena jako liniový koridor (viz Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, která byla vydána usnesením zastupitelstva obce Dolní Morava č. 71/2021 dne 6. 9. 2021.). Záměr je poblíž nejjižnější bobové dráhy a v blízkosti cenných luk s orchidejemi a dalšími ZCHD. Je možné, že se bude jednat o přesun stávající sedačkové lanovky o asi 100 m jižněji a zhruba na jejím původním místě bude nová kabinová lanovka.


XXXX Plocha určená k využití jako sjezdová trať (viz Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, která byla vydána usnesením zastupitelstva obce Dolní Morava č. 71/2021 dne 6. 9. 2021.). Sjezdovka bude v prudké části svahu a prodlouzí stávající sjezdovku o nové výstupní stanice z nové čtyřsedačky po výměně vleku Ondráš. S tím asi bude spojená i realizace plochy pro provozní sklad zasněžování.


XXXX Plocha bydlení – bytové domy na pozemcích p. č. 5561, 5573 a 5531 v k. ú. Velká Morava (jižně od stávajících apartmánů Nad Slonem) (viz Změna č. 8 územního plánu obce Dolní Morava, která byla vydána usnesením zastupitelstva obce Dolní Morava č. 71/2021 dne 6. 9. 2021.).


XXXX Sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do plochy občanské vybavenosti. Rozloha plochy je 1,01 ha. Projekt nad stávající studnou a komplexem PROMETHEUS/Vista.


XXXX Plocha určená k využití jako plocha zeleně mimo PUPFL. Rozloha plochy je 0,40 ha.


XXXX Neznámý projekt, dodatečně odůvodňující skrývku, výsypky a výkopy na parc. 5661/1 a 5652/1, kde došlo mimo jiné k pokládce kanalizace (po spádnici) nejpozději na podzim 2021. (Dolní Morava – úklid po kácení v místech budoucího parkoviště, nádrže na zasněžování II. a apartmánů v Lokalitě Nad Slonem (stav k 20. 11. 2021))

XXXX Neznámý projekt výstavby na parc. č. 5696 a 5698 v k.ú. Velká Morava.

XXXX Projekt Čtyři domy u hlavní silnice, který nebyl podroben řízení EIA.

Dolní Morava – Rodinný dům Dolní Morava č.p. 60 “Čtyři domy” na st .p. 35/2 a dalších, který nebyl podroben posouzení v procesu EIA. Později byla podána žádost o posouzení jiného projektu téhož jména (PAK918) ale umístěného jinde — na loukách na parc. 5302/6 a 5302/7, viz následující obrázek.
Dolní Morava – Záměr “Čtyři domy” na stávajících loukách na parc. 5302/6 a 5302/7 a dalších, který byl skutečně předložen k posouzení v procesu EIA pod kódem PAK918 a matoucím názvem.


Fotogalerie

Dolní Morava – celkový pohled

Dolní Morava — zbytky cenné a krásné přírody

21. 8. 2022 Dolní Morava – výstavba na parc. 5696 a 5698 v k.ú. Velká Morava a znečištěná řeka Morava (stav k 21. 8. 2022)

21. 8. 2022 Dolní Morava – apartmany pod hotelem

21. 8. 2022 Dolní Morava – Zasněžovací nádrž II. a parkoviště (stav k 21. 8. 2022)

17. 6. 2022 Dolní Morava — cyklostezka (Selský bike trail na svazích Mlýnského údolí)

17. 6. 2022 Dolní Morava — sjezdovka Velký Slon

17. 6. 2022 Dolní Morava — sjezdovka Sněžník B

23. 5. 2022 Dolní Morava – bobová dráha (Nad Slonem)

23. 5. 2022 Dolní Morava – vodní nádrž I. (nad Amálkou)

22. 5. 2022 Dolní Morava – vodní nádrž II. (mezi Vistou a Nad Slonem)

22. 5. 2022 Dolní Morava – Přejezdová trať F (resp. původní cesta ke zrušení), aktualizace k 21. 8. 2022

22. 5. 2022 Dolní Morava – „Rozšířená lesní cesta“ (není to záměr sjezdová trať E, toto povolil čistě MěÚ Králíky, EIA nikdo neřešil)

20. 11. 2021 Dolní Morava – úklid po kácení v místech budoucí nádrže a apartmánů s výstavbou kanalizace

20. 11. 2021 Dolní Morava – apartmány pod Vistou

3. 7. 2021 Dolní Morava – pokládka další kabeláže a místo pro další nádrž pro zasněžování

16. 5. 2021 Velká Morava – výstavba domů na orchidejové louce

23. 7. 2020 Dolní Morava – výstavba silnice k hotelu Vista

On-line

Kamery

Média

iDNES: 23. 5. 2020 – V Dolní Moravě má vzniknout další hotel, nabídne stovku bytů i koupaliště

iDNES: 7. 5. 2021 – Ochranáři jsou proti hotelu na Dolní Moravě. Úřady nechrání přírodu, tvrdí

ZO ČSOP Šumperk se přihlásila do správního řízení PAK867 v roce 2020. Stavebník žádost stáhnul. Potom bylo zahájeno řízení PAK892.

iDNES: 4. 9. 2021 – Úřad chyboval při posuzování hotelu v Dolní Moravě, ochránci uspěli

Prvotní připomínky do správního řízení PAK892 nebyly moc obsáhlé, poněvadž správní lhůty jsou pekelně krátké. Po další analýze předloženého spisu se ukázaly první nejasnosti a podivnosti. Na Dolní Moravě se poslední roky nikdo ani moc nesnažil zjišťovat, zda tam není něco cenného. V posudcích nebyly zmínky o nálezech zvláště chráněných strnadů lučních, chyběly ale i nálezy běžných, zákonem nechráněných druhů. Předložené posudky se nezdály pečlivě zpracované a tudíž ani důvěryhodné. Správní orgán požadoval vypracování doplněné dokumentace projektu.

Devítka: 01/2022 – Bobtnající resort Dolní Morava: Turistický ráj na úkor vzácné přírody

iDNES: 26. 7. 2022 – Investor v Dolní Moravě narazil, úřady jsou přísnější

Investor získal velmi rychle nový posudek a znovu jej předložil do správního řízení. Zkoumat místa záměry během jedné vegetační sezóny není moc dostatečné, ne všechny druhy se může podařit odhalit již během jednoho roku. Stačilo se tam trochu rozhlédnout a ukázalo se, že tam je pár druhů zákonem chráněných orchidejí a také jedna velmi vzácná kapradinka, dále pár druhů zvláště chráněných motýlů včetně Evropsky chráněných. Na vině byly především osoby, které získaly licenci od Ministerstva životního prostředí k provádění posuzování vlivů záměrů (typicky stavebních) na zájmy chráněné zákony na ochranu přírodu, krajinu a další, které nepracovaly dostatečně pečlivě. Investor narazil, protože jsme poslali podnět na ČIŽP a doložili výskyt právě těch léta přehlížených orchidejí, které jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a které se jako na potvoru nacházely v místě trasy Mistrovství ČR XCM 2022 Dolní Morava bike závodu (28.5.2022). Ve zmiňovaném článku sice redaktor uvádí, že jsou již úřady přísnější, spíš to bylo tak, že úřady neměly informace a nic nekontrolovaly. Úřady spoléhaly na to, co předloží stavebník. Jenom občanské veřejnosti vrtalo hlavou, jak je možné, že v okolí Králík ale i Starého Města lze najít minimálně vemeníky dvoulisté a prstnatce májové, dva druhy vratiček ale i další vzácné druhy živočichů a rostlin. A na Dolní Moravě jakoby žádné nebyly? Byly, stačilo se podívat. Jenže na konci léta 2022 orchideje shrábly bagry. Problém je (téměř) vyřešen.

Nyní, v únoru 2023 se blížíme k momentu, kdy již nebude mít veřejnost (spolky, sdružení) právo na informování o nově zahajovaných správních řízeních. Přichází totiž další novela Stavebního zákona. Leckterých správních řízení se již dnes ani nemůže účastnit (od roku 2018). Přichází doba, kdy si všechno mezi sebou v tichosti vyřídí úřad, žadatel a obec. Účast veřejnosti a možnost připomínkovat, natož něco ve správních řízeních namítat, je trnem v oku mnoha předchozím politickým garniturám. Zde je reportáž České Televize – pořadu NEDEJ SE! s názvem Ministerstvo bez hlavy. Tím to začalo. Více na Novela stavebního práva má omezit účast veřejnosti. Pojďme to změnit! https://www.youtube.com/watch?v=PQWDuSt0GPI&t=10s .

Jak si můžete přečíst na této stránce výše, pokud do správního řízení pošlou spolku připomínky a nebo se byť jen přihlásí, je pro stavebníka výhodnější žádost stáhnout a řízení tak ukončit a zkusit svoje štěstí někdy jindy. Třeba si příště nikdo zahájeného řízení nevšimne a projekt by tak mohl proklouznout bez kontroly ze strany veřejnosti (leckdy dostatečně odborné) a být v tichosti povolen. Tak to bylo třeba s Visutou lávkou, Rozšířením lesní cesty, Vodní nádrží na zasněžování I ale i II.

Až bude veřejnost vyloučena z účasti ve většině správních řízení, budou se moci spolky ozvat už jen dodatečně, prostřednictvím soudu. Jenže to bude ve většině případů pozdě, budou se řešit nejspíš jen provedené nepravosti doložitelné zpětně na základě toho, co bylo zdokladováno (spíš jen náhodou, včas). Většiny staveb si všimneme až po zahájení realizace prací. Takhle politici zachází s občany.

iDNES: 11. 6. 2023 – Bitva o budoucnost Dolní Moravy, ochránci přírody vzdorují rozbujelému resortu

Sice už je PAK906 Sjezdova trať F a zasněžování skoro hotová ale podařilo se alespoň uspět u krajského soudu v Hradci králové — pobočce v Pardubicích v rámci 52 A 17/2023 a vysoudit obnovení správního řízení, ve kterém už bohužel není co zachraňovat. Orchideje vemeníky dvoulisté už jsou totiž zničené a rozsáhlé těleso sjezdovky už je hotové také. ZO ČSOP ale měla nárok být účastníkem správního řízení a Krajský úřad Pardubického kraje jednal nezákonně.

iDNES: 17. 7. 2023 – Ochránci přírody u soudu uspěli, sjezdovce na Dolní Moravě ale nezabrání

Orchideje vemeníky dvoulisté a prstnatce májové už na loukách v místech okolo sjezdovky F neuvidíte. Měly být sice chráněny během výstavby ale nějak se na ně asi zapomnělo.