Ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou ČBS a Botanickým ústavem Akademie věd ČR náš spolek eviduje vzácné, ohrožené a zákonem chráněné druhy rostlin a živočichů v oblasti Starého Města pod Králickým Sněžníkem. Potvrdili jsme na příklad historicky známé lokality kriticky ohrožených a zákonem chráněných zdrojovek hladkosemenných rostoucích na prameništích a kapradin vratiček heřmánkolistých, vázaných zase na biotopy, kde není spojitý bylinný porost. Jsou zde ještě louky se vstavačem mužským znamenaným spolu s dalšími zástupci orchidejí, jako pětiprstka žežulník, prstnatec májový pravý a vemeník dvoulistý a téměř vyhuben zde již byl prstnatec Fuchsův. Celkem jsme zaznamenali přes 10 000 nálezů. Nás projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Takto vypadá kriticky ohrožená a zákonem chráněná kapradina vratička heřmánkolistá, která rychle mizí kvůli rozšiřující se zástavbě a špatné péči o podhorské louky.

Podhorským květnatým loukám s prameništi hrozí probíhající zástavba a jejich ochrana je nutná! Na mnoha místech mokřady se vzácnými druhy rychle ustupují novým sjezdovkám a penzionům, které dostávají zelenou od roku 2019. Státní správa a samospráva svojí (ne)činností umožnily realizaci konfliktní výstavby, která byla v rámci SEA hodnocení územního plánu vyloučena již v roce 2014. Orgány ochrany přírody nezajistily ochranu již konkrétních zájmů ochrany přírody a krajiny a nový územní plán nebyl dosud schválen. Od roku 2013 byly vypracovány již tři verze návrhu územního plánu pro Staré Město, tu poslední z ledna 2020, která měla všechny náležitosti a byla připravena k veřejnému projednávání, rada města i zastupitelstvo odmítly předložit k veřejnému projednávání.

Proto jsme se rozhodli sami navrhnout územní ochranu na 12 větších územích pro tyto zákonem chráněné kriticky a silně ohrožené druhy:

  • kriticky ohrožené: vratička heřmánkolistá, zmije obecná, strnad luční, strnad obecný, jasoň dymnivkový, střevlík lesklý, zdrojovka hladkosemenná pravá, bradáček srdčitý, řeřišnice hořká Opizova, vratička heřmánkolistá, střevlík hrbolatý, vrápenec malý, netopýr brvitý, tetřívek obecný
  • silně ohrožené: zdrojovka hladkosemenná potoční, zdrojovka hladkosemenná horská, čolek horský, čolek obecný, ještěrka živorodá, slepýš křehký, chřástal polní, křepelka polní, skřivan lesní, pisík obecný, modrásek bahenní, lišaj pupalkový, bekasina otavní, vydra říční, bobr evropský, jednokvítek velekvětý, violka žlutá sudetská, vstavač mužský, jeřábek lesní, kos horský, linduška horská, sýc rousný, krahujec obecný, včelojed lesní, rejsek horský, pačmelák cizopasný, drozd cvrčala, lilie cibulkonosná pravá, netopýr ušatý, netopýr velkouchý, netopýr večerní, dudek chocholatý, kosatec sibiřský

AKTUALITY

25. 6. 2021: Podle redakce Ekolistu se na na 4. místě v čtenářské soutěži o Ropáka roku 2020 umístil JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor a vlastník společnosti Horský areál Paprsek, s.r.o. – Olomoucký kraj. Nominace byla za …provádění výstavby velké vodní nádrže v údolní nivě potoka a v okraji lesa na ploše téměř dvou hektarů pro zasněžování sjezdovek v lyžařském areálu Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem od roku 2019, ačkoliv se dodatečně zjistilo, že přehrada je v rozporu s územním plánem, chybělo hodnocení vlivů na životní prostředí, nebyla povolena výjimka ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů řady zvláště chráněných druhů organismů, např. motýla jasoně dymnivkového či rostlin vratičky heřmánkolisté nebo prstnatce májového, a chybělo i stavební povolení, čímž došlo ke značným škodám na přírodě a krajině; Česká inspekce životního prostředí na začátku roku 2021 udělila pokutu sto tisíc korun, ale podle Ministerstva životního prostředí měla spíše podat trestní oznámení a nařídit navrácení zničeného území do původního stavu, a Krajský úřad Olomouckého kraje v dubnu 2021 zrušil dodatečné stavební povolení, které v říjnu 2020 vydal Městský úřad Šumperk, ale výstavba dále pokračuje, neboť probíhá odvolací řízení.

19. 8. 2021: Hanácké novinky shrnují pár zajímavých faktů kolem možné korupce.

15. 6. 2021: Redakce iDNES zveřejňuje článek o nevysvětlitelném zdržování a pochybení státních orgánů, které vedly a dále vedou k poškozování přírody pod Králickým Sněžníkem.

3. 6. 2021: Česká televize (Události v regionech) přináší další svědectví o ničení přírody př pokračující nelegální stavbě zasněžovacích přehrad. Na naši podporu tam vystupuje také člen České botanické společnosti.

  1. 6. 2021: Týden na severu přinesl tiskovou zprávu Zelených, kde shrnují kauzu z Deníku N. Zmiňují také posudek autorizované osoby M. Holzera, jehož posudek jsme kriticky posoudili a zaslali MŽP 2. 2. 2021.

11. 5. 2021: Na základě zveřejnění celé kauzy, zrušil Olomoucký kraj nelegální černou stavbu. Očekáváme další kroky směřující k napravení poškozené krajiny.

10. 5. 2021: Zde je odkaz na reportáž ČT z 5. 5. 2021 ukazující poškození místní krajiny činností investora zasněžovacích nádrží a lyžařské infrastruktury.

10. 5. 2021: Ze stejného dne pochází článek redaktora Moláčka o posuzování viny profesní organizace.

29. 4. 2021: A zde reportáž v Deníku N z 29. 4. 2021, kde redaktor Moláček shrnuje problémy investora zasněžovacích nádrží.

Titulní strana z tištěné verze Deníku N z 30. 4. 2021 dokládající devastaci přírody.
Kopie první strany článku Deníku N z 30. 4. 2021.
Kopie poslední strany článku Deníku N z 30. 4. 2021.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nás podpořila v našich návrzích na vyhlášení maloplošných zvláště chráněných území. Buďte s námi a podpořte nás prosím v naší činnosti finančním darem na transparentním účtu č. 2600546049/2010. Peníze použijeme na zaplacení právních služeb pro cizelování textů, kterými se vyjadřujeme v rámci správních řízení ve prospěch zájmů ochrany přírody. Příroda nám není lhostejná. Děkujeme!

Příklady navržených lokalit i s ohrožením

Prstnatce májové, zdrojovky potoční a vemeníky dvoulisté přehlédla při svém dodatečném průzkumu autorizovaná osoba při dodatečné legalizaci sjezdovky s vlekem Pevnůstka II v Hynčicích pod Sušinou v roce 2014. Předmětný posudek se ve spisech nezachoval. Zvláště chráněné rostliny přežily v některých místech asi 5 let. V roce 2020 zde opět začaly probíhat výkopové práce spojené s výstavbou a část populace prstnatců byla zničena. Na plochách s vemeníky a pravděpodobně i dalšími vratičkami byla v roce 2020 vybudována cyklostezka se skokánky. Známá místa výskytu vratiček heřmánkolistých začala být zasypávána.
Výstavba cyklostezky přes biotop s aktuálně plodícími vratičkami heřmánkolistými (kriticky ohrožený druh) v Hynčicích pod Sušinou.
Celkový pohled na probíhající výstavbu dvou nádrží ve Velkém Vrbně v listopadu 2020. Plochy zásahů skrývky do travních porostů s vemeníky doulistými a plochy skrývky po vykáceném listnatém a jinde smrkovém lese jsou patrné v pravé části snímku. Plocha s vemeníky dvoulistými ze dne 7. 6. 2020 je mimo snímek kdesi vpravo. Kdesi vzadu byly plochy, kde žili jasoni dymnivkoví (druh kriticky ohrožený).
Výstavba nelegálních nádrží na zasněžování ve Velkém Vrbně pod horskou chatou Paprsek. Při svých orientačních průzkumech RNDr. Miloš Holzer (autorizovaná osoba od MŽP) nenalezl prý ani jeden zvláště chráněný druh, které se zde prokazatelně vyskytovaly a i nadále vyskytují. Ačkoli věc šetří ČIŽP Olomouc již od roku 2019, stavba pokračuje dál. V pozadí byly v roce 2019 ještě nedotčené louky s výskytem vratičky heřmánkolisté, vemeníků dvoulistých, prstnatců májových. Vpravo mimo záběr snímku je biotop dymnivek bobovitých v nivě potoka, který byl osídlen kriticky ohroženým jasoněm dymnivkovým a který byl mininimálně zčásti zničen v roce 2020. V roce 2020 stavba pokročila, rozšířila se a dochází k výstavbě nové sjezdovky. EIA řízení dle zákona 100/2001 Sb., neprobíhalo.

Níže uvádíme počty našich nálezů a zdroj citace.

  • 208 nálezů MOKREJŠ M., HLISNIKOVSKÝ D., TKÁČIKOVÁ, BATOUŠEK P. (2020) Botanická exkurze Za krásami úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch.
  • 2052 nálezů, MOKREJŠ M., PETŘÍK P., HLISNIKOVSKÝ D., STRAKA J., BENEŠ J., BOHÁČ O., KREJČÍK S., JANOŠÍK L. (2019) Průzkumné mapování lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity.
  • 2937 nálezů, MOKREJŠ M., PETŘÍK P., JANOŠÍK L., JIRAS P., KREJČÍK S., HADRAVA J., PUTÁLOVÁ T., STAŇKOVÁ M., DVOŘÁK T., STRAKA J., BENEŠ J., ŘÍHOVÁ D., PONERT J. (2018) Průzkumné mapovaní lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity.
  • 4307 nálezů (z toho 1181 v NDOP), Petřík P., Dančák M., Hlisnikovský D., Hroneš M., Jiras P., Lukeš Z., Mokrejš M., Taraška V. (2019) Floristický minikurz na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch.
  • 1115 nálezů, MOKREJŠ M. (2020) Terénní zápisky.

Zde je odkaz na článek otištěný v prvním letošním čísle časopisu Ochrana přírody, který bilancuje 30 let ochrany NPR Králický Sněžník a upozorňuje na námi zmíněné problémy: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/narodni-prirodni-rezervace-kralicky-sneznik-30-let-po-vyhlaseni/