Mokřad Žabák má pohnutou historii. Dne 8. 6. 2020 jsme po provedení botanického průzkumu podali podnět na registraci významného krajinného prvku Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění. Dne 30. 6. 2020 nám správní orgán sdělil, že v současné době vyhodnocuje předložené podklady a jelikož se jedná o zvláště složitý podnět, předpokládá, že bude znát výsledek do 90 dní (§ 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.) a o výsledku nás bude informovat.

Dlouho se nedělo nic, až 15. 1. 2021 na náš dotaz nám vedoucí odboru ing. Samková sdělila, že „MěÚ Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí nebude “mokřad Žabák” registrovat jako VKP.“ Takové zdůvodnění jsme samozřejmě považovali vzhledem k výskytu několika zákonem chráněných druhů za naprosto nedostatečné, a proto jsme se obrátili na úřad oficiální cestou přes datovou schránku.

17. února 2021 nám poštou (na MěÚ v Lysé n. L. zřejmě neznají komunikaci přes datovou schránku) zaslala vedoucí odboru již poněkud jiný názor:

Sken úřední odpovědi orgánu ochranu přírody aneb my rozhodujeme, vy nás nerušte…

Ani po více než osmi měsících není místně pověřený orgán ochrany přírody schopen ochránit lokalitu, kde bylo odborníky v předchozích dvou letech zaznamenáno 189 druhů cévnatých rostlin, z toho 11 druhů náleží do Červeného seznamu, dále 5 druhů obojživelníků, 2 druhy plazů, 79 druhů ptáků a 8 druhů savců. Ze zjištěných taxonů patří dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., 4 druhy do kategorie kriticky ohrožený, 22 do kategorie silně ohrožený a 15 do kategorie ohrožený.

Tato liknavost vede k tomu, že zde mohou nerušeně probíhat škodlivé činnosti, jako je tento, na který upozornil náš člen Petr Herman:

Ukázka poškození porostů na předmětném území. Foto P. Herman

Naštěstí rychlým zásahem České inspekce životního prostředí byl tento nepovolený zásah zastaven:

Odpověď ČIŽP na podnět poškozování přírody.

Nic ale není vyhráno, protože vedení města Lysá nad Labem si schválilo tzv. vyčistění svodnice, což je v podstatě obnova historické meliorační struhy, která právě díky zazemnění podpořila obnovu celého mokřadu.

V případě další ignorace nebo odkládání podnětu úřadem budeme nuceni se obrátit na nadřízený správní orgán, aby učinil opatření ve smyslu ust. § 80 správního řádu případně to budeme řešit na krajské úrovni prostřednictvím Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Středočeského kraje.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D., předseda Okrašlovacího spolku čelákovického