Na pozvání spolku Dělnické domky a Okrašlovacího spolku čelákovického přijela 23. srpna 2023 hejtmanka Středočeského kraje paní Mgr. Petra Pecková. Hlavní téma večera bylo vodohospodářské zasíťování čtvrti nazývané Dělnické domky. Po přednesení hlavních problémů se zavedením vodovodní přípojky a kanalizace (celá oblast je stále nemá), začala debata zhruba s 30 občany. Na besedu bylo pozváno vedení města, z něhož se bohužel nikdo nedostavil.

Praxe paní hejtmanky jako i starostky zprvu dala za pravdu vedení města Čelákovice. Tento postoj ovšem byl brzy vyvrácen jak ze stran občanů, kteří dávali příklady, že to jde jinde v Čelákovicích, tak i tři zastupitelé z opozice podali svědectví o nakládání města se svým majetkem a všeobecné neochotě vedení města jednat s občany na tíživá témata, jako právě Dělnické domky nebo neuspokojivá kvalita ovzduší. Krátce se dostalo i na další témata diskutujících: např. obchvat města nebo staré ekologické zátěže z provozu kovohutí. 

Požadavky spolku předány paní hejtmance

Člen Výboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje dr. P. Petřík předal paní hejtmance podklady shrnující požadavky našeho spolku na zajištění čistého ovzduší:

  1. V rámci přezkumu IP uložit podniku TOS-MET zablokování světlíků, které povede k omezení fugitivních emisí ze slévárenského provozu.

2. Zajistit nezávislý kontrolní orgán, který by zodpovídal za provoz podniku tak, aby neohrožoval zdraví a majetek občanů a nastavit sankce za porušení technologické kázně v podniku.

3. Pro budoucí kampaně ověřit senzorická čidla ve správě města Čelákovice srovnávacím měřením s referenční technologií (stanovení odchylek v měření a standardní chyby).

4. Zajistit kontinuální měření toxických kovů (dotace OPŽP) tak, aby se mohl posoudit roční limit stanovený pro zástavbu s cílem určit zdroj zodpovědný za znečištění prachem v zástavbě mimo průmyslový areál.

5. Zajistit online přístupné sledování kvality ovzduší včetně systému včasného varování oby

Závěrem

Paní hejtmanka přislíbila, že si o všem pohovoří s panem starostou a pokusí se přijít na zasedání zastupitelstva města.

Zhruba ve 20 hodin byla debata ukončena, ale ještě před odjezdem si šla paní hejtmanka osobně projít čtvrť Dělnické domky, aby viděla, v jakých podmínkách tam žijí lidé v 21. století. Další připravujeme.