Vážený pane zastupiteli,

blahopřeji Vám ke zvolení do funkce krajského zastupitele. Určitě si vzpomenete, že do krajských voleb v roce 2016 jste z pozice starosty Čelákovic kandidoval s heslem Se slévárnou pomůže jen kraj. Potvrdíte mi také, že kvalita ovzduší v tomto městě je dlouhodobým předmětem debat a provází jí řada stížností na provoz velkého znečišťovatele životního prostředí a. s. TOS-MET slévárna (viz např. zde). Díky petici Chceme čistý vzduch s téměř 700 podpisy se nám podařilo přesvědčit ještě bývalé vedení kraje k instalaci měřicí stanice ČHMÚ v Čelákovicích. Stanice ČHMÚ Čelákovice je umístěna ve městě na zahradě mateřské školy a od TOS-MET je vzdálena asi 700 m na východ. Při směru větru ze západního sektoru je možné zachytit nějaké ovlivnění z uvedeného zdroje, ale jejím hlavním účelem je sledovat pozaďové úrovně koncentrací PM10 ve městě, a to vzorkovačem ve 24hodinovém režimu, nikoliv kontinuálně.

Město Čelákovice pořídilo v roce 2021 za částku 191 520 Kč bez DPH dva měřicí Agdata senzory se záměrem měřit polétavý prach, oxid dusičitý a troposférický ozon po dobu dvou let. Tyto senzory měří sice (na rozdíl od pozaďové stanice provozované ČHMÚ) na exponovaných místech města, ale údaje z nich s údaji z ČHMÚ bohužel nelze porovnat. Jak mi potvrdil pracovník ČHMÚ, ČHMÚ se může vyjádřit pouze k měření, u kterého má doloženou akreditaci a autorizaci a kde má oficiálně k dispozici naměřená data. V případě měření senzory je navíc potřeba nejprve ověřit kvalitu měření senzorů. Navíc, jak opakovaně upozorňujeme, k určení původce znečištění je nutný chemický rozbor prachových částic a monitoring těžkých kovů uvolňovaných ze slévárenského provozu. Takto Středočeský kraj podporuje imisní monitoring na Kladensku, konkrétně na stanicích Kladno-Vrapice, Kladno-Stehelčeves a Kladno-Buštěhrad, kde se měří polétavý prach a těžké kovy (Cr, Mn, Ni, As, Cd, Pb) v částce 650 000 Kč/rok. Ptám se Vás nyní jako krajského zastupitele, proč se tak nepostupuje i u nás?

Ze stanice ČHMÚ Čelákovice jsou veřejnosti k dispozici přístupné pouze údaje za rok 2019 včetně závěrečné zprávy, z níž nevyplývají konkrétní opatření pro město Čelákovice. Podobně z webových stránek města Čelákovice není také patrné, jak město hodlá výše uvedená měření využít pro zlepšení kvality ovzduší v našem městě, a naplnit tak cíle stanovené v aktualizovaném Akčním plánu k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02 (PZKO). Dosud jsme se nedočkali ani systému včasného varování obyvatel a škol při zhoršené kvalitě ovzduší, jak jsme požadovali v petici.

Ovzduší Středočeského kraje je celostátně jedním z nejvíce znečištěným, a to zejména karcinogenním benzo[a]pyrenem patřící mezi polyaromatické uhlovodíky (PAU), a jako nutné se jeví zajištění jeho pravidelného monitoringu a v našem případě i toxických těžkých kovů. Získali jsme kalkulaci od specializovaného pracoviště, kde v případě měření kovů by při použití jednoho odběrového zařízení byla roční cena měření 1 161 850 Kč bez DPH, při použití dvou odběrových zařízení pak 1 436 100 Kč bez DPH (na požádání zašleme materiál zpracovaný Oddělením chemie a fyziky aerosolů na Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.), příp. využitím DRUM impactor pro alternativní stanovení kovů. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech se přitom věnuje Prioritní osa 2 Operačního programu Životní prostředí, ze kterého obce mohou čerpat nemalé prostředky. Žádám Vás jako starostu o zapojení našeho města do čerpání z OPŽP.

Obracím se na Vás jako předseda spolku, který se kvalitě ovzduší ve městě, kde jste již přes 11 let starostou, dlouhodobě věnuje. Se znepokojením sleduji stížnosti občanů na kvalitu ovzduší. Nedávno se kvůli tomu obrátil na Odbor životního prostředí MěÚ a ČHMÚ i člen našeho spolku. Získal záznam z měření městem zakoupené stanice a informaci z ČHMÚ o tom, že data PM10 ze stanice ČHMÚ Čelákovice ještě nejsou k dispozici. Jakmile budou data v databázi ČHMÚ-ISKO, vyjádří se ČHMÚ k úrovni denních koncentrací PM10. Pokud se týká porovnání dat se stanicí ČHMÚ v Čelákovicích, odkazuji na výše uvedené.

Komise ani výbor pro životní prostředí v Čelákovicích, který by se věnoval otázkám kvality ovzduší, neexistuje. K jednání o zlepšování kvality ovzduší na úrovni města nebyl petiční výbor nikdy přizván. Přesto věřím, že z pozice krajského zastupitele přistoupíte k problematice ovzduší nejen v Čelákovicích zodpovědně a náš spolek bude plnohodnotným partnerem města Čelákovice v plnění PZKO. Chci Vás ujistit, že z pozice člena Výboru pro životní prostředí a zemědělství StK již tuto problematiku aktivně řeším.

Vážený pane zastupiteli, dovoluji si Vám tímto otevřeným dopisem připomenout Váš slib, který jste dal našim občanům a který můžete nyní ze své pozice naplňovat. Představte nám svoji vizi, jak chcete ze své nové pozice přispět ke zlepšení ovzduší ve Středočeském kraji a pojďme společně něco s tím udělat. Já jako člen výboru Vám nabízím pomocnou ruku.

S přátelským pozdravem

RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

člen Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje, předseda Okrašlovacího spolku čelákovického pověřený petičním výborem „Chceme čistý vzduch“ zastupováním ve styku se zastupitelstvem Středočeského kraje

Tento dopis byl zaslán do datové schránky města Čelákovice 10. 2. 2022, ale zůstal bez odpovědi. Proto byl adresován ještě na e-mail uvedený na stránkách se složením zastupitelstva Středočeského kraje (josef.patek@celakovice.cz) 20. 3. 2022. Když ani poté zastupitel Pátek nereagoval, obrátil jsem se 11. 4. 2022 na předsedu zastupitelského klubu ODS Ing. T. Havlíčka, MBA, s prosbou o zkontaktování, bez odpovědi. Obdobně jsem žádal i jeho stranického kolegu z výboru Ing. D. Jiránka, který mne ujistil o předání mé žádosti panu zastupiteli. Také krajský manažer ODS byl požádán o spolupráci a žádost panu zastupiteli přislíbil předat. Nakonec jsem se rozhodl vše zveřejnit a o celé věci jsem informoval Výbor pro ŽPaZem dne 2. 6. 2022 (viz zápis) a docílil o přizvání zástupce z Odboru životního prostředí a zemědělství na podzimní jednání.