Dne 9. 5. 2022 jsme oficiálně požádali Krajský úřad Středočeského kraje (KÚSK) o prošetření postupů orgánu ochrany přírody (Odboru źivotního prostředí a výstavby MěÚ Lysá n. L.), které vedly k nedostatečnému zajištění ochrany území tzv. mokřadu Žabák a 47 zákonem chráněných druhů, které tam byly v poslední době potvrzeny nezávisle více odborníky. Náš podnět si lze přečíst zde. Šlo o to, že mokřad je systematicky vysoušen a jeho ochrana odkládána. Den poté, aniž nás o tom KÚSK informoval, udělil tentýž úřad kvůli stavbě městského obchvatu výjimku ze zákazu hned pro 42 zvláště chráněných druhů živočichů včetně těch, které jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství. Proti tomuto rozhodnutí se náš spolek odvolal, jakmile se o rozhodnutí dozvěděl.

Poslední květnový den pak člen našeho spolku P. Herman na jeho dotaz k vysušení mokřadu Žabák v Lysé nad Labem obdržel vyjádření odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP, z něhož vybíráme:

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) obdrželo v r. 2020 několik podnětů občanů k zamýšlenému převodu pozemků města Lysá nad Labem do vlastnictví Středočeského kraje a záměru následné výstavby zábavního a edukačního parku „Svět záchranářů“ v místě přírodně hodnotného mokřadu, lokálně nazývaného Žabák.

V souvislosti s tím požádalo MŽP o odborné vyjádření Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Vyjádření AOPK ČR potvrdilo dosavadní průzkumy a hodnocení, na něž podněty občanů poukazovaly, i skutečnost, že se jedná o plochu, na níž se vyvinul hodnotný mokřad, významný v kontextu daného území nejen jako biotop mnoha obecně i zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, ale také z hlediska vodního režimu a retence vody v krajině.
Příslušným orgánem ochrany přírody je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje, který jsme dne 9. června 2020 dopisem požádali o zajištění odpovídající ochrany přítomných zvláště chráněných rostlin a živočichů ve smyslu § 49 a 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to včetně zajištění dostatečného informování o zákonem chráněných zájmech v souvislosti s uvedenou lokalitou a naplňování úlohy dotčeného orgánu v rámci správních řízení podle jiných předpisů apod.

Současně jsme se oficiálním dopisem obrátili na Městský úřad v Lysé nad Labem, který je místně příslušným orgánem ochrany přírody a požádali jsme o zajištění odpovídající ochrany a péče o toto území. Jako vhodnou formou ochrany daného území jsme doporučili registraci mokřadu jako významného krajinného prvku podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK). V dopise jsme také doporučili, aby ve spolupráci s orgánem územního plánování došlo k přehodnocení záměrů na využití území tak, aby nedošlo k jeho poškození a byly naopak v souladu s cíli územního plánování dle stavebního zákona a republikovými prioritami Politiky územního rozvoje (zejména priorita 14 a 20) dochované přírodní hodnoty v daném místě rozvíjeny.

Městský úřad jsme rovněž požádali, aby jako orgán ochrany přírody zajišťoval dostatečné informování o zákonem chráněných zájmech v souvislosti s uvedenou lokalitou, a to včetně úlohy MěÚ jako dotčeného orgánu v rámci správních řízení podle jiných předpisů apod. MŽP tímto v dané chvíli vyčerpalo všechny možnosti, které mu dává kompetenční zákon. O dalším vývoji jsme nebyli informováni. Pokud i přes naši intervenci došlo k vysušení mokřadu Žabák, došlo k nenapravitelnému pochybení, které nás velmi mrzí. MŽP v této souvislosti podá podnět na prošetření zásahu k České inspekci životního prostředí. Vy, jako občan, můžete tento podnět samozřejmě podat také.

A my dodáváme: Místo toho, aby mokřad byl ochráněn podle mezinárodních úmluv a v souladu s národními strategickými dokumenty na ochranu přírody a klimatu, vedení města Lysá nad Labem společně s místně příslušným orgánem ochrany přírody podnikají kroky, které vedly k jeho vysušení a degradaci. Krajský úřad ale přesto ve svém rozhodnutí pro udělení výjimky z ochrany pro tam potvrzených zákonem chráněných druhů nešetřil slova chvály na adresu města: “Dále se Krajský úřad domnívá, že veřejný zájem na realizaci záměru je dán také tím, že dotčená obec, v tomto případě město Lysá nad Labem, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.”

Toto je výsměch státní správy a samosprávy nám všem! Náš boj za záchranu mokřadu Žabák tím nekončí.

RNDr Petr Petřík, Ph.D.
předseda Okrašlovacího spolku čelákovického