Naši členové projednali a schválili Výroční zprávu Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2021. Zpráva má 18 stran a vybíráme z ní několik událostí.

Naše činnost byla v roce 2021 podpořena z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund. Cílem projektu „Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem“ je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, coby veřejného zájmu. Bližší informace o naší činnosti v této oblasti se dozvíte zde.

Další významnou zprávou je rozhodnutí Ministerstva kultury, které prohlásilo podle zákona o státní památkové péči Pozůstatky mostu v Lázních Toušeň za kulturní památku.

Hrušeň v aleji mezi Mochovem a Čelákovicemi, kterou jsme vysadili a o kterou se staráme od roku 2015. Foto P. Petřík