Rok 2022 byl ve znamení válečných událostí, které dopadly na celý svět, ale na činnost spolku naštěstí neměly vliv. Je důležité mít stále na paměti, že demokracie je velice křehká a že se mimo jiné opírá o aktivní občanskou společnost. Jako členové MAS Střední Polabí jsme alespoň sdíleli výzvy NS MAS na našich webových stránkách.

Členové spolku schválili per rollam výroční zprávu, kterou si můžete přečíst zde. Níže je krátké shrnuti.

Naše činnost zasáhla do několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, především na území Staroměstska (záchrana orchidejových luk a pramenišť se zdrojovkami a mediálně známá nelegální stavba vodní nádrže Velké Vrbno). Vysadili jsme další stromy v polní krajině Polabí. Oficiální cestou jsme požádali Krajský úřad Středočeského kraje k prošetření postupů orgánu ochrany přírody (Odboru životního prostředí a výstavby MěÚ Lysá n. L.), které vedly k nedostatečnému zajištění ochrany území tzv. mokřadu Žabák a 47 zákonem chráněných druhů, a ten nám dal částečně za pravdu. Státní podnik Lesy ČR na náš návrh začal s vytipováním smolných stromů, které by mohl vyhlásit za Významné stromy LČR. Čistili jsme ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi Bílou stráň u Mochova a zachránili jsme tak hlaváčky jarní a další rostliny před zarůstajícím křovím.

Získali jsme dva granty od Zelených Olomouc, jeden od ČSOP, od Nadace Tipsport a Nadace ČEZ. Ze získaných prostředků jsme vysadili stromy a pořídili lis na ovoce anebo náčiní k péči o naši alej. Naše činnost byla na rok od 1. 6. 2021 podpořena z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund. Cílem projektu „Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem“ bylo zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, coby veřejného zájmu. Závěrečná monitorovací zpráva ke grantu OSF byla schválena a audit byl v pořádku. Schválené dokumenty, resp. jejich finální verze (Monitorovací zpráva, Přehled ukazatelů a dopadů projektu a Závěrečné vyúčtování projektu) byly 7. 10. 2022 odeslány OSF. V roce 2022 jsme též neúspěšně žádali OSF o podporu v rámci výzvy základních grantů.

Spolek oslaví letos 10 let od svého založení.