Byli jsme první kdo v České republice navrhnul v praxi použít zákon 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Ve Velkém Vrbně byla zahájena nelegální výstavba vodní nádrže pro zasněžování sjezdovek. Přitom tam ČIŽP OI Olomouc šetřila již od roku 2019. A samotnou jí nenapadlo tento zákon použít? V roce 2021 trvalo ČIŽP dva měsíce než se rozhoupala k tomu připustit, že vlastně dnem podání našeho návrhu bylo řízení zahájeno, ze zákona. Více se o odpovědnosti za ničení životního prostředí z pohledu práva rozepsala dr. P. Humlíčková: “Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí”.

METODICKÝ POKYN odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy. Věstník ministerstva životního prostředí. ROČNÍK XXII, KVĚTEN 2012, ČÁSTKA 5.

Část D (popis okolí – předmětu ochrany, na kterém může vzniknout ekologická újma)

16. Popis výskytu chráněných druhů volně žijících rostlin a živočichů stanovených v § 2 písm. b) zákona:
a) druhy ptáků podle seznamu uvedeného v příloze č. 1 nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, a vyhlášené ptačí oblasti pro vodní ptáky, v případě, že jejich populace přesahují 20 000 ks,
b) druhy rostlin a živočichů v zájmu Evropských společenství uvedené v příloze č. 2 (A-C) k vyhlášce č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění pozdějších předpisů
c) další druhy rostlin a živočichů stanovené vyhláškou podle § 2 písm. b) bod 3 zákona.
Popis výskytu chráněných druhů zahrnuje zejména velikost místní populace, charakter výskytu (trvalý výskyt, migrační zastávka, potravní zdroj), vazbu na biotop, nároky druhů a jejich citlivost na rizika (identifikace všech nepříznivých vlivů, kterými může provozní činnost nebo následky při selhání zařízení či opatření působit na chráněné druhy a popis vlastností druhů, které jsou významné z hlediska provozní činnosti nebo ekologické újmy), související s provozní činností v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 3 k zákonu. Popis se zpracovává zejména na základě údajů získaných terénním šetřením a ze záznamů o výskytu zvláště chráněných druhů evidovaných v Nálezové databázi ochrany přírody, spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Další údaje je možné vyhledat na serveru AOPK ČR na webových stránkách http://mapy.nature.cz/natura2000-design3/hp.php nebo drusop.nature.cz (příp. http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=MapList) nebo http://www.dibavod.cz/index.php?id=27.
Popis chráněných druhů se zaměřuje na specifické podmínky prostředí lokality (vegetace, vlhkostní poměry, půda) s ohledem na předmět ochrany (stav populace, její četnost a dynamika) dané lokality a její celistvost.
Závěrem popisu je posouzení maximálně možného ovlivnění předmětu ochrany (jeho citlivost) vyplývající z rizik popsaných v části E.
Zpracování tohoto bodu je doporučeno provést držitelem autorizace vydané podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

17. Popis výskytu přírodních stanovišť, tj. typů evropsky významných stanovišť, uvedených v příloze č. 1 k vyhlášce č. 166/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Popisuje a posuzuje se plocha a význam přírodních stanovišť a jejich zranitelnost vůči rizikům (identifikace všech nepříznivých vlivů, kterými může provozní činnost nebo následky při selhání zařízení či opatření působit na přírodní stanoviště a popis vlastností stanovišť nebo prostředí, které jsou významné z hlediska provozní činnosti nebo jejích důsledků ekologické újmy) souvisejícím s provozní činností v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 3 k zákonu. Popis se zpracovává na základě informací obsažených ve veřejně dostupné aktuální vrstvě mapování biotopů, spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (viz řádek 16).
Popis výskytu přírodních stanovišť se zaměřuje na specifické podmínky prostředí lokality (vegetace, vlhkostní poměry, půda) s ohledem na předmět ochrany (stav stanoviště, jeho významnost v rámci ČR) dané lokality a její celistvost. Závěrem popisu je posouzení maximálně možného ovlivnění předmětu ochrany (jeho citlivost) vyplývající z rizik popsaných v části E.
Zpracování tohoto bodu je doporučeno provést držitelem zvláštní autorizace vydané podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Část F (náprava ekologické újmy a její finanční vyčíslení)

Stanovení cílů nápravných opatření

II. Ekologická újma na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, přírodních

stanovištích a na vodách

Při stanovení cílů nápravy ekologické újmy na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, přírodních stanovištích a na vodách se postupuje podle přílohy č. 4 k zákonu:

Nápravy ekologické újmy na vodách a na chráněných druzích nebo přírodních stanovištích je dosahováno prostřednictvím obnovy životního prostředí zpět do jeho základního stavu pomocí primární, doplňkové a vyrovnávací nápravy.

Účelem primární nápravy je obnovit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce zpět do základního stavu nebo směrem k tomuto stavu. Pokud se poškozené přírodní zdroje anebo jejich zhoršené funkce nevrací do základního stavu, je provedena náprava doplňková.

Účelem doplňkové nápravy je poskytnout podobnou úroveň přírodních zdrojů nebo jejich funkcí, včetně zdrojů nebo funkcí na náhradní lokalitě, je-li to vhodné, které by byly bývaly poskytnuty, kdyby poškozená lokalita byla bývala vrácena do svého základního stavu. Kde je to možné a vhodné, náhradní lokalita by měla být geograficky spojena s poškozenou lokalitou a měl by být brán zřetel na zájmy postižené populace.

Vyrovnávací náprava se provádí s cílem vyrovnat přechodné ztráty přírodních zdrojů a funkcí čekajících na obnovu. Toto vyrovnání je složeno z dalších zlepšení chráněných přírodních stanovišť a druhů nebo vody buď na poškozené lokalitě, nebo na náhradní lokalitě. Přístup ke stanovení nápravných opatření je obsažen v bodě 3. – Stanovení nápravných opatření a způsob jejich volby je uveden v bodě 4. – Volba nápravných opatření.

Velké Vrbno

Dne 11. 5. 2021 jsme podali Podnět k provedení kontroly a zajištění nápravy ekologické škody dle zák. č. 167/2008 Sb. Návrh jsme podali 11. 5. 2021 na adresu AOPK ČR, která podnět pro nepříslušnost dne 21. 5. 2021 postoupila pod č.j. SR/0060/US/2021-2 na adresu ČIŽP. Řízení je vedeno pod sp. zn. ZN/ČIŽP/48/1148/2021 od 21. 5. 2021 a odkazuje na náš podnět prvotně adresovaný AOPK. Žádost poukazuje na odstranění následků neoprávněných zásahů stavební činnosti (výstavby vodních nádrží) v lokalitě Velké Vrbno. Dne 21. 6. 2021 nám ČIŽP sdělovala informace o svém dosavadním postupu na základě našeho podnětu. Mimo jiné uvedla: “Inspekce se možným uplatněním zákona č. 167/2008 Sb. zevrubně zabývala a po prostudování dostupných podkladů Vám sdělujeme následující …“. ČIŽP informaci o zahájení řízení vydala až 21. 7. 2021.
Nezávisle na tom jsme 8. 6. 2021 podali návrh “Podnět k zahájení řízení o odstranění následků neoprávněných zásahů podle § 8 zák. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, popř. pokud by to nebylo možné tak dle § 86 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve věci poškození či spíše zničení zákonem chráněných částí přírody a krajiny nacházejících se v k. ú. Velké Vrbno”. [tento podnět byl sloučen s naším podnětem vůči AOPK do společného řízení sp. zn. ZN/ČIŽP/48/1148/2021]

Chrastice

Dne 10. 5. 2021 jsme podali Podnět k zastavení činnosti v Chrasticích a obnově původního biotopu dle § 66 a 85 zák. 114/1992 Sb. a k nápravě dle zák. 167/2008 Sb. Řízení je vedeno pod sp. zn. ZN/ČIŽP/48/1186/2021. Žádost poukazuje na zastavení činnosti v Chrasticích, kdy byl proveden záměr výstavby domů v k.ú. Chrastice, přičemž na lokalitě byl evidován biotop chřástala polního, modráska bahenního, měsíčnice vytrvalé a kýchavice bílé Lobelovy. Vyrozumění o zahájeném řízení bylo datováno 21. 7. 2021 a odesláno z datové schránky úřadu 22. 7. 2021.

Stříbrnice

Ve Stříbrnicích byla zahájena výstavba cest skrz orchidejové louky a výstavba několika domů v louce s několika stovkami prstnatců májových, ve které doloženě ještě před pár lety vábil samičku chřástal polní, došlo ke zničení populace zdrojovek potočních a neměli bychom zapomenout na jasoně dymnivkového, kterého jsme tam před pár lety zaznamenali ale již nestihli místa více probádat. Návrh “Podnět k provedení šetření a nařízení o navrácení do původního stavu dle § 86 zák. 114/1992 Sb. nebo zák.167/2008 Sb.” jsme podali již 15. 6. 2021. Vyrozumění o zahájení řízení bylo vypracováno až 21. 7. 2021 pod sp. zn ZN/ČIŽP/48/1171/2021 a odesláno z datové schránky úřadu 22. 7. 2021.. Žádost poukazuje na zastavení ničivé činnosti ve Stříbrnicích, kterou došlo k zásahům do krajinného rázu a k likvidaci biotopu vemeníků dvoulistých, lilie cibulkonosné, chřástala polního, křepelky polní, jasoně dymnivkového, svižníka polního, zlatohlávka tmavého, zdobence skvrnitého, pačmeláka cizopasného, zmije obecné a ještěrky živorodé.

Stříbrnice

Dne 15. 6. 2021 jsme podali Podnět k provedení šetření a nařízení o navrácení do původního stavu dle § 86 zák. 114/1992 Sb. na zahájení šetření zásahů do cenných podmáčených míst ve Stříbrnicích. To je vedeno pod sp. zn. ZN/ČIŽP/48/1183/2021. Vyrozumění o zahájeném řízení bylo datováno 21. 7. 2021 a odesláno z datové schránky úřadu 22. 7. 2021. Žádost poukazuje na zastavení ničivé činnosti ve Stříbrnicích na pozemcích p.č. 132/3, 127/1, 127/2, 141/1, 140/4, 141/2, 1004/1 a 131/1,2,3,4 v k.ú. Stříbrnice, kterou došlo k likvidaci zdrojovek potočních a zásahům do biotopu jasoně dymnivkového, chřástala polního, zmije obecné, užovky obojkové a prstnatců májových.

Hynčice pod Sušinou

Dne 14. 6. 2021 jsme v případě Hynčic pod Sušinou podali Podnět k zastavení probíhající stavby a návrat biotopu do původního stavu týkající se okolí nádrže Úžas a cenných luk, mimo jiné s výskytem evropsky chráněných druhů. Řízení je vedeno pod sp. zn. ZN/ČIŽP/48/1190/2021. Žádost poukazuje na zásah do biotopu vratiček heřmánkolistých na pozemcích p.č. 196/2, 196/5, 960/1 a 960/7 v k.ú. Hynčice pod Sušinou. Oznámení o zahájení řízení datované 21. 7. 2021 bylo odesláno datovou poštou 22. 7. 2021.

Otrava na Bečvě

Dne 17. 6. 2021 bylo podána Žádost o uložení nápravných opatření ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě. Žádost podaly tři subjekty: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hustopeče nad Bečvou, Arnika, z. s., a Vsetínské fórum, z. s. Řízení je vedeno pod sp. zn. ZN/ČIŽP/OTOIP/251/2021. Žádost odkazuje na havárii na řece Bečvě, která se stala dne 20. 9. 2020 a žadatel v úniku látek do toku Bečva spatřuje možnou ekologickou újmu na vodách a chráněných druzích volně žijících živočichů a jejich přírodních stanovištích.

Zákon 167/2008 Sb. v právním řádu existuje dlouho a zatím nebyl využit …

Velké Vrbno

Dne 9. 7. 2021 jsme podali návrh na zahájení řízení přípisem Recenze posudků vypracovaných proti zájmům ochrany přírody a krajiny osobou autorizovanou k provádění hodnocení dle § 67 zák. 114/1992 Sb., RNDr. M. Holzerem a podnět k nápravě zničených podmáčených luk a prošetření nakládání s domovními odpady. Řízení je vedeno pod sp. zn. ZN/ČIŽP/48/1281/2021. Žádost poukazuje na poškození částí přírody a krajiny na pozemcích p.č. 97/2, 67/1, 53/1, 1134, 1114/3 a 636/3 v k.ú. Velké Vrbno. Vyrozumění o zahájeném řízení vydala ČIŽP formálně 22. 7. 2021 ale datovou zprávu podala až 9. 8. 2021.

Jak najít podobná řízení?

ČIŽP informací moc nezveřejňuje ale informaci o zahájení těchto řízení musí. Navštivte adresu https://portal.gov.cz/zverejnene-informace a zadejte filtrování podle “Publikujícího” a zvolte volbu “Česká inspekce životního prostředí”.

ČIŽP jiné informace nezveřejňuje, takže ve skutečnosti je tento krátký seznam kompletní seznam všech řízení vedených dle zákona 167/2008 Sb.

Seznam povinně zveřeňovaných informací je dostupný na adrese https://portal.gov.cz/zverejnene-informace .

Literatura

Humlíčková P. (2011) Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Acta. Univ. Iuridica. 3: 57-227

Tuháček Miloš, Jelínková Jitka, a kolektiv. (2015) Právo životního prostředí: praktický průvodce. Grada.

METODICKÝ POKYN odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění
podrobného hodnocení rizika ekologické újmy. Věstník ministerstva životního prostředí. ROČNÍK XXII, KVĚTEN 2012, ČÁSTKA 5.
Tento metodický pokyn je platný od 1. května 2012.