Foto J. Vondráčková
Pařez, kam kdosi postavil zapálenou svíčku jako vzpomínku. Ach, jak prázdný je teď prostor nad ním…

Dnes je smutný den. Pilou byl ukončen život staletého jasanu na hřišti u gymnázia, který dával stín dětem a sportovcům a poskytoval odpočinek mnoha zvířatům včetně ptáků a netopýrů. Ustoupil tak plánované přestavbě hřiště, ke kterému není možné sehnat relevantní informaci, se kterou by se mohli ostatně seznámit všichni občané města. Okrašlovací spolek čelákovický se pokusil hájit existenci stromů a květnatých trávníků před výstavbou nového hřiště s umělým trávníkem a osvětlením, leč marně.

Srovnání leteckého snímků v roce 1954 a 2010 podle ČÚZK.

Spolu s Mateřským centrem Čelákovice a Rodinným centrem Routa jsme provedli 19. října 2018 procházku za tímto stromem.

Do přestavby hřiště, jak to tak v našem městě bývá, nebyla zapojena veřejnost a vše se odehrávalo přes složitý a neveřejný proces správního řízení. Do správního řízení jsme vstoupili celkem třikrát a z posledního vybíráme jen podstatné, přičemž nám nebylo vyhověno v jediném bodě.

  1. Osobně jsme projekt oploceného hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením od začátku považovali za kontroverzní z hlediska životního prostředí. Nejen pro to, že se kvůli stavbě musí kácet nebo přesazovat vzrostlé stromy, ale i kvůli tomu, že povrch hřiště bude umělý a v létě bude vyzařovat velké teplo a přispívat už i tak velkému teplotnímu ostrovu města.
  2. Ve vztahu k osvětlení jsme upozorňovali na budoucí zdroj světelného smogu. Nikde jsme bohužel nenašli podrobnosti k projektu „Sportovní a komunikační plochy v areálu ZŠ J. A. Komenského 414, p. o., v k. ú. Čelákovice“ a ani nebyla vedena veřejná debata nebo není nám znám zápis z orgánů samosprávy. Žádali jsme o prověření projektu ohledně vzniku nežádoucího osvětlení, které musí respektovat okolní bytovou zástavbu. Upozorňovali jsme, že pokud se bude uvažovat o LED, tak není vhodné používat LED s barevnou teplotou vyšší než 3000K a rovněž světlo s výraznou modrou složkou, které je pro lidský organismus nejškodlivější.
  3. V projektu bylo navrhováno 5 ks stromů jako náhradní výsadba, což jsme považovali za nedostatečné a jako plnohodnotnou navrhli dvojnásobné množství. Umístění náhradní výsadby k budově školy navíc jsme považovali za naprosto nevhodné z důvodu zastínění stromů budovou, ale též učeben školy korunami stromů. 4. Naopak velice vhodné by bylo stromy osázet pás oddělující hřiště a stezku pro pěší na protilehlé zástavbě oddělující rušivý vliv hřiště.
  4. Nedomnívali jsme se, že je nutné kolem celého hřiště vysázet keře, které navíc bude nutné ošetřovat. Zato minimálně ve svahu směrem k MŠ Sluníčko a hale jsme požadovali zachovat stávající travnatý svah, kde se vyskytuje celá řada již mizejících rostlin v okolí jako jetel luční, štírovník růžkatý, jitrocel kopinatý, chrpa luční, violky apod. Byla by škoda o tuto pastvu pro včely přijít a nahradit je nepůvodními a pouze omezeně kvetoucími keři.
  5. Torzo kmenu pokáceného jasanu vzhledem k jeho zajímavému tvaru náběhu kořenů a historii jsme doporučili umístit na vhodné místo do nedalekého parku a zpřístupnit po zabezpečení jako atrakci pro děti.
  6. Dále jsme navrhli v blízkém parku např. ve spolupráci s místními školami zhotovit několik budek pro netopýry, kteří přijdou o pravděpodobný úkryt v podobě dutiny ve stromě.

Tyto podněty jsme podali v návaznosti na naši žádost učiněnou jako zapsaný spolek k účasti ve správním řízení podle § 8 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.


Ani v jediném bodě nám nebylo vyhověno a dne 2. března 2020 byl strom v tichosti pokácen a dřevo odvezeno neznámo kam, jak to tak bývá v našem městě…