Mokřad Žabák u Lysé nad Labem. Foto: Daniel Drahotský

Mokřad Žabák u Lysé nad Labem. Foto: Daniel Drahotský

Okrašlovací spolek čelákovický se snaží zhruba od poloviny roku 2020 o zajištění ochrany komplexu mokřadních biotopů různého charakteru v okolí bezejmenné vodoteče na východním okraji Lysé nad Labem zvaného pod místním názvem Žabák. Předmětné území je v širším okolí intenzivně využívané zemědělské krajiny ojedinělé a příznivě ovlivňuje hydrologické a mikroklimatické podmínky přilehlého okolí. Funguje jako rozlivová oblast přilehlého toku v období s vyššími srážkami, zajišťuje na poměrně velké ploše i průsak vody do podzemí a je biotopem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Na území Mokřadu Žabák proběhly v roce 2019 a zejména v roce 2020 botanické a zoologické průzkumy, které dokládají výskyt a rozmnožování celkem 46 zvláště chráněných druhů. Dosud bylo zaznamenáno 189 druhů cévnatých rostlin, dále 5 druhů obojživelníků, 2 druhy plazů, 79 druhů ptáků a 8 druhů savců. Ze zjištěných taxonů patří dle zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) 5 druhů do kategorie kriticky ohrožený, 22 do kategorie silně ohrožený a 19 do kategorie ohrožený. Nálezy jsou zaznamenány v Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR.

Vývoj návrhu na registraci VKP

Dne 8. 6. 2020 několik subjektů podalo podnět na registraci významného krajinného prvku Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. Dne 30. 6. 2020 správní orgán sdělil, že v současné době vyhodnocuje předložené podklady a jelikož se jedná o zvláště složitý podnět, předpokládá, že bude znát výsledek do 90 dní (§ 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.) a o výsledku bude informovat. Teprve až 15. 1. 2021 po urgenci vedoucí odboru sdělila, že „MěÚ Lysá nad Labem, Odbor výstavby a životního prostředí nebude “mokřad Žabák” registrovat jako VKP.“ Takové zdůvodnění považujeme vzhledem k výskytu vysokého počtu zákonem chráněných druhů za nedostatečné, a proto jsem podnět znovu podal. Ani po více než osmi měsících místně příslušný orgán ochrany přírody nepřikročil k ochraně lokality v rozporu s doporučeními AOPK ČR z 27. 5. 2020 a expertní studie z 12. 5. 2020. Tato liknavost vedla k tomu, že zde proběhly škodlivé činnosti (viz např. zde). Naštěstí rychlým zásahem České inspekce životního prostředí byl tento nepovolený zásah pozastaven, ale lokalita zůstává ohrožena další činností. Domníváme se, že momentálně nejvhodnější možnou ochranou stále zůstává vyhlášení lokality nebo alespoň její části jako registrovaný významný krajinný prvek dle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (viz doporučení AOPK ČR). Pro vyhlášení VKP je dostatek věrohodných údajů.

14. 8. 2021: Český rozhlas – Mokřad Žabák podle radnice neexistuje. Biologové v něm přitom našli chráněné a ohrožené živočichy